Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 157/81 - Postanowienie NSA z 1981-06-05

1. Wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji, skierowany przez stronę do właściwego organu administracji państwowej, powinien być załatwiony przez ten organ...
., żądający stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 13 września 1980 r., który Minister ma obowiązek rozstrzygnięcia decyzją zgodnie z art. 157 Kpa., 2. Zauważyć...

I SA 2408/81 - Wyrok NSA z 1981-12-04

naruszenie prawa i skutkuje stwierdzenie nieważności takiej decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., 2. Artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach...
decyzji ostatecznej bez zgody strony odpowiada dyspozycji art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa i skutkuje stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 maja 1981 r., W świetle...

SA 472/81 - Wyrok NSA z 1981-03-12

dotyczącym odwołań i dotyczy wypadków stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Wprawdzie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie wyłączają możliwości...
- odwołanie do organu wyższego stopnia. W danym wypadku, gdyby decyzja Wojewody Szczecińskiego w części dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta S...

II SA 782/81 - Wyrok NSA z 1981-12-08

wznowienia postępowania podlega stwierdzeniu nieważności z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co skutkować musiało stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy z dnia 18...

II SA 147/81 - Postanowienie NSA z 1981-06-05

Jana P. na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 marca 1981 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zameldowania. Zameldowanie osoby jest czynnością materialno...
Decyzja terenowego organu administracji państwowej, stwierdzająca nieważność zameldowania, jest decyzją organu I instancji, a zatem nie może być zaskarżona do Naczelnego...

SA 805/81 - Wyrok NSA z 1981-07-20

lub nawet stwierdzenie jej nieważności. Przyjmując zatem zasadę, że decyzje nakładające obowiązki na obywateli i ich organizacje mogą być wydawane wyłącznie na podstawie przepisów...
, prawo do określonego dobra materialnego mogłoby korzystać z ochrony cywilnoprawnej i uchylenie tego rodzaju decyzji lub stwierdzenie jej nieważności mogłoby...

SA 767/81 - Wyrok NSA z 1981-04-27

W. na decyzję Wojewody Ciechanowskiego z dnia 22 grudnia 1980 r. w przedmiocie wstrzymania wypłaty stałego zasiłku pieniężnego, na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność...
stwierdził nieważność decyzji organów I i II instancji, na podstawie art. 207 par. 1 i 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Jak wynika z treści obu powołanych wyżej...

SA 584/81 - Postanowienie NSA z 1981-06-11

na podstawie art. 207 par. 6 Kpa skargę Izabeli D. na decyzję Wojewody Pilskiego z dnia 11 stycznia 1981 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy...
stycznia 1981 r., nr RZL-7011/1/81 Wojewoda Pilski - na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - stwierdził z urzędu nieważność decyzji /mylnie określając to jako uchylenie decyzji...

I SA 2358/81 - Wyrok NSA z 1981-11-18

/Dz.U. nr 16 poz. 91/. Wobec tego należy stwierdzić nieważność decyzji wydanej w I instancji przez organ wyższego stopnia, ze względu na wadę określoną w art. 156 par. 1...
pkt 1 Kpa., 2. Z tych samych powodów należy stwierdzić nieważność decyzji organu II instancji, który - rozpoznając odwołanie od decyzji organu niewłaściwego w sprawie...

II SA 52/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04

i bezpodstawne skorzystanie z tego trybu wobec decyzji nieostatecznej stanowi rażące naruszenie prawa i z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa skutkuje stwierdzenie nieważności...
pkt 2 Kpa, a stwierdzenie ich nieważności przez Naczelny Sąd Administracyjny nastąpiło na podstawie art. 207 par. 3 Kpa. W konsekwencji wydania nieważnych decyzji...
1   Następne >   3