Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 942/08 - Wyrok NSA z 2009-11-20

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej orzekającej o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe 1) oddala skargę...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....

VI SA/Wa 2171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

w trybie administracyjnym wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. wydanym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego...
wznowienie postępowania administracyjnego i okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej., Wyrokiem z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt...

III SA/Po 460/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot...
. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 i art. 157 § 3 kpa odmówiło stwierdzenia nieważności tejże decyzji., W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, iż decyzją...

III SA/Kr 389/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-20

z dnia [...] 2007r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta nr [...] z dnia [...] 2007r. w przedmiocie...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] 2007r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia...

I SA/Gl 886/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-04

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...]. nr [...] ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków...

I SA/Lu 608/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
/ G. S. wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta z [...] nr [...], na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz...

VII SA/Wa 1091/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

stwierdzenia nieważności. skargę oddala Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] maja 2005 r. znak: [...], na podstawie art. 157 § 3 Kodeksu postępowania...
. W. z dnia 16 listopada 2004 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2000 r., znak: [...], odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia...

I OPS 6/09 - Uchwała NSA z 2009-12-07

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji od której skargę oddalono prawomocnym wyrokiem sądu administracyujnego powinno zostać załatwione przez wydanie decyzji o odmowie...
stwierdzenia nieważności decyzji, od której skarga została prawomocnie oddalona przez sąd administracyjny, może zostać załatwione przez organ administracji publicznej...

V SA/Wa 3143/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-27

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] grudnia 2007r...

I SA/Kr 201/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-17

w dniu 5 czerwca 2009 r., sprawy ze skarg 'T' sp. z o.o. w K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 4 grudnia 2008 r. Nr [...], w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
. Decyzje te stały się ostateczne., Postanowieniami z dnia [...] sierpnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej wszczął z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100