Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA 581/01 - Wyrok NSA z 2003-10-13

W przypadku ustalenia przez organ administracji braku przymiotu strony podmiotu wnoszącego zadanie stwierdzenia nieważności i w konsekwencji wydania decyzji odmawiającej...
wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności, nie ma podstaw do uwzględnienia skargi, choćby podmiot wnoszący przytoczone wyżej żądanie wskazywał na istnienie...

OSA 4/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawy (...) z dnia 29 stycznia 1953 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
Obsługi Cudzoziemców 'D.' w W. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 13 września 2001 r. o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...

I SA 2128/02 - Wyrok NSA z 2003-01-07

W przypadku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczętego na żądanie strony lub z urzędu /art. 157 par. 2 Kpa/ nie ma zastosowania ogólna reguła...
Autorów Radiowych i Telewizyjnych /powoływany dalej jako 'SNART'/ w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z 6 kwietnia 1998 r. w sprawie...

III RN 3/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

Stwierdzenie nieważności części decyzji administracyjnej może nastąpić, gdy tylko ta część zawiera wady z art. 156 par. 1 Kpa, które jednak nie wywierają wpływu na treść...
, to nie jest decyzją ustalającą te opłaty. Stwierdzenie nieważności decyzji w części stanowi jedynie usunięcie z obrotu prawnego tej części decyzji, która obarczona jest jedną z wad...

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, ustalenie kto jest stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 Kpa oraz wskazanie podstaw tego ustalenia...
jest konieczne także wówczas, gdy zdaniem organu administracji publicznej przyczyna stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji wymieniona w art. 156 par. 1 Kpa jest oczywista...

I SA 2058/01 - Wyrok NSA z 2003-03-07

2001r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Dzielnicy Kraków Krowodrza z dnia [...] grudnia 1974r., nr [...] oddala skargę Wojewoda...
Małopolski, po rozpatrzeniu wniosku M. K., decyzją z dnia [...] stycznia 2001r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Dzielnicy Kraków...

I SA 2788/01 - Wyrok NSA z 2003-01-09

Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego - oddala skargi Zaskarżoną...
o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] 1952 roku numer [...] Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej...

III RN 1/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-23

, nie tylko możliwe, ale i nakazane jest stwierdzenie nieważności wskazanych decyzji w części dotyczącej opłaty podwyższonej. Sąd Najwyższy z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej...
Administracyjnego nie wykluczają możliwości stwierdzenia nieważności części decyzji administracyjnej. Dotyczyć to może jednak tylko takiej sytuacji, gdy w jednej decyzji organ...

IV SA 2947/01 - Wyrok NSA z 2003-04-09

(...) Przedsiębiorstwa Budowlanego 'DPB' Sp. z o.o. we W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody D. z dnia 22 marca 2001 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia 19 listopada 1999 r...

IV SA 130/02 - Wyrok NSA z 2003-11-18

Stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleniu na budowę może stanowić wyłącznie przesłankę dla ewentualnego wznowienia...
Budowlanego z dnia 14 grudnia 2001 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   33