Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 2400/85 - Wyrok NSA z 1986-02-26

Jeżeli sprzeciw prokuratora zawierał żądanie stwierdzenia nieważności decyzji /art. 184 par. 1 i 2 Kpa/, odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...

II SA 634/86 - Wyrok NSA z 1986-08-14

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 czerwca 1985 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji aktu własności ziemi i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził...
. 1 pkt 7 Kpa powołany przez organy administracji jako podstawa stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi, w ogóle nie może mieć w tej sprawie zastosowania. Analizując...

IV SA 420/86 - Wyrok NSA z 1986-09-10

tylko wówczas podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jeżeli jest to naruszenie rażące. Trafne jest stanowisko wyrażone...
skarżącego. , Jak powiedziano, dla stwierdzenia nieważności decyzji należy ustalić, że jej wydanie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, co oznaczać musi rażące naruszenie...

II SA 1614/85 - Wyrok NSA z 1986-04-10

stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia 17 maja 1982 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
., stanowiącym merytorycznie decyzję administracyjną, odmówił stwierdzenia nieważności lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody K. z dnia 14 stycznia...

I SA 1644/85 - Wyrok NSA z 1986-03-19

administracyjnego, przeto brak było podstaw prawnych do stwierdzenia jego nieważności. Tryb przewidziany w art. 156 Kpa bowiem odnosi się wyłącznie do decyzji...
administracyjnych. Z tych przyczyn zaskarżona decyzja orzekająca o stwierdzeniu nieważności postanowienia oraz utrzymana nią w mocy decyzja organu I instancji podlegałyby stwierdzeniu...

II SA 1035/86 - Wyrok NSA z 1986-12-29

Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 kwietnia 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i na podstawie art...
właściciele przedsiębiorstwa 'E.-B.' wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji lub o jej uchylenie. Decyzji tej zarzucili naruszenie prawa materialnego...

IV SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-16

zasadność skargi Danuty H. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 7 lipca 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
w sprawy objęte umową cywilnoprawną w drodze stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, wydanego bez ograniczenia czasowego inwestorowi obiektu budowlanego na terenie...

SA/Kr 328/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-05-26

decyzji wskazano jakie względy gospodarcze uzasadniły odroczenie terminu rozbiórki, brak jest podstawy nie tylko do stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego...

IV SA 401/86 - Wyrok NSA z 1986-09-17

zasadność skargi Marii K. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 5 lutego 1986 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...
. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, powołanego w uzasadnieniach wydanych w tej sprawie decyzji o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę, pozwolenie...

III SA 1398/85 - Wyrok NSA z 1986-03-12

prawnej i - gdyby stała się ostateczna - podlegałaby stwierdzeniu nieważności z mocy art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa. , W tym miejscu jednak zachodzi pytanie, czy organ...
powodująca w postępowaniu nadzorczym stwierdzenie nieważności tej decyzji, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 139 Kpa i uzasadnia wydanie przez organ II...
1   Następne >   3