Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 805/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-17

o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2007 r. oddala skargę. I SA/Gd 805/13, UZASADNIENIE...
Skarbowej [...] z dnia [...] nr [...] odmawiającej wszczęcia postępowania z wniosku strony z dnia [...] (uzupełnionego pismami z dnia [...]) o stwierdzenie nieważności...

III SA/Lu 596/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-21

., nr [...], odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]., W uzasadnieniu...
stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...], lipca 2011 r., na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

II GSK 330/12 - Wyrok NSA z 2013-05-09

. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania dotyczącego...
w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia, uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Ministra Finansów, z dnia [...] grudnia 2009 r...

II SA/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Społecznej z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę - A. K. uczynił...
[...] o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] października 2006 r. nr [...] wraz z postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. znak...

II SA/Gd 757/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 8 września 2010 r. nr 2329/10 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej dnia 7...

I SA/Gd 1444/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

A. z siedzibą w S. G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 29 października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 4 lipca 2011 r. w części ustalającej dopuszczalną normę zużycia alkoholu etylowego oznaczonego kodem CN...

II SA/Po 982/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego...
. Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] [nr [...]] z dnia...

III SA/Lu 505/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...]., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, której stan faktyczny...
także żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w L. z dnia [...] listopada 2012 r., Nr [...] na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. oddala skargę Naczelnik Urzędu...
przez doradcę podatkowego, wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w P. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], nr [...], określającej...

II SA/Wa 1129/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji...
Wewnętrznych o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2012 r. nr [...], zarzucając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100