Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA 535/94 - Wyrok NSA z 1994-07-18

1. Wstępnym warunkiem uznania że wystąpiło rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jest stwierdzenie, iż w zakresie objętym konkretną decyzją...
października 1993 r. stwierdził nieważność wymienionej na wstępie decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu podał, że Dyrektor Urzędu Celnego...

III ARN 71/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie może być identyfikowane z naruszeniem podstawy prawnej decyzji., Dla stwierdzenia nieważności decyzji...
decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w T. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa oraz zarządził dokonanie przez Dyrektora Urzędu Celnego w T. ponownego wymiaru cła...

III ARN 31/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-05-27

Zastosowanie w sposób oczywiście błędny taryfy celnej przywozowej może być uznane w konkretnych okolicznościach sprawy za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że decyzje Dyrektora Urzędu Celnego w Sz. były wydane z rażącym naruszeniem prawa, co dawało Prezesowi Głównego Urzędu Ceł...

III ARN 15/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

1. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie decyduje ani oczywistość naruszenia prawa, ani charakter przepisu, jaki został naruszony...
., 2. Zastosowanie niewłaściwej stawki celnej, wynikłe z błędu funkcjonariusza, nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...

I SA 1559/93 - Wyrok NSA z 1994-06-17

Jeżeli organy orzekające w trybie nadzoru odmiennie interpretują przepisy prawa i dochodzą do odmiennych wniosków, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...
o tej okoliczności jako rażącym naruszeniu prawa., We wstępnym wniosku skargi na tę decyzję domagano się jej uchylenia wraz z decyzją Prezydenta Miasta W. nr 672/92, jako rażąco...

V SA 12-14/94 - Wyrok NSA z 1994-05-23

- nieważność decyzji Dyrektora Urzędu Celnego, gdyż zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Uzasadnienia decyzji odpowiadają wymogom art. 107 par. 3 Kpa - wskazują...
skargi oddala. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 kwietnia 1993 r. wyraził pogląd, iż zastosowanie błędnej pozycji taryfy celnej jest rażącym naruszeniem...

III ARN 1/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-16

więcej niż 5 m kw. powierzchni mieszkalnej, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
Odwoławcze, nie można - zdaniem skarżących - uznać, że otrzymali przydzielone im mieszkanie z rażącym naruszeniem prawa. Jeżeli zaś chodzi o nieprawidłowości dokumentacji...

V SA 1755/93 - Wyrok NSA z 1994-01-24

decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższą decyzję T.S. wywodzi, że decyzja w sprawie wymiaru cła...
nie naruszyła prawa w sposób rażący, a fakt iż podano w niej inną stawkę celną nie przesądza jeszcze o charakterze naruszenia prawa. Gdyby ustawodawca chciał by podstawę...

III ARN 28/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-11-04

Przy ocenie, czy zastosowanie niższej stawki celnej wskutek błędu funkcjonariusza celnego stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
. Wyrokowi powyższemu zarzucił rażące naruszenie prawa przez: niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu...

III AZP 4/94 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

na wydanie jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, powinny być brane pod uwagę także skutki społeczno-ekonomiczne będące następstwem stwierdzenia nieważności...
decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ze względu na wydanie jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, powinny...
1   Następne >   +2   +5   +10   12