Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie jest zawężone tylko do naruszeń przepisów materialnych...

II SA/Wa 354/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

nauczyciela kontraktowego. Uznanie, iż decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa wymagało ustalenia, czy posiadane przez skarżącego kwalifikacje znacznie odbiegały...
nieważności decyzji jest ustalenie, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Tak nie postąpiły organy nadzorcze, a także organ I instancji w niniejszej sprawie...

II FSK 1882/07 - Wyrok NSA z 2009-04-02

może być tylko rażące naruszenie prawa (obok innych przypadków wymienionych w cytowanym przepisie). Skoro organ odwoławczy w ogóle nie uzasadnił, że do rażącego naruszenia prawa...
później obowiązującym było to już niemożliwe. W stanie prawnym obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' z art. 14b § 5 pkt 2...

I SA/Go 486/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

grudnia 2006 r. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3...

I FSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-06-18

., nr 8, poz. 60 ze zm., powołana dalej jako 'O.p.') musi wskazać, na czym polegało rażące naruszenie prawa przez organ I instancji., 1.9. Dyrektor Izby Skarbowej w L...
w powyższym wyroku WSA w Łodzi, przesłanek określonych w art. 14b § 5 pkt 2 O.p. - w tym rażącego naruszenie prawa, Dyrektor Izby Skarbowej powołując się na wnioski płynące...

I SA/Go 503/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji...
zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji...

I OSK 216/08 - Wyrok NSA z 2009-01-28

. Nr [...]. W uzasadnieniu podał, iż cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie ze sobą...
gospodarczego, w tej sytuacji decyzja ta dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 ust. 2 k.p.a., Powyższa decyzja stała się przedmiotem skargi...

II GSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

z dnia [...] grudnia 2007 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Zdaniem Sądu I instancji, Prezes Głównego Urzędu Miar dopuścił się 'rażącej obrazy' przepisu art...
uznania nadpłaty na § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat stanowiło rażące naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 5 Prawa o miarach, skutkujące stwierdzeniem nieważności...

II OSK 374/08 - Wyrok NSA z 2009-03-17

wątpliwości na tle sprawy, zatem to uchybienie nie ma cechy rażącego naruszenia prawa. Ponadto skarżący podniósł, że żądanie od inwestora przedłożenia oświadczenia o posiadanym...
stwierdzenia, że wady te mają charakter rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Sądu I instancji świadczy to o braku właściwego rozpoznania sprawy. Obowiązkiem organu stwierdzającego...

IV SA/Wa 1554/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

wyroku, w której Sąd wskazuje na brak przesłanek do stwierdzenia przez organy orzekające w sprawie rażącego naruszenia prawa., Pomimo stwierdzenia naruszenia przepisów...
orzecznictwem, tak Sądu Najwyższego, jak również Naczelnego Sądu Administracyjnego, rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem, o wyjątkowym charakterze, ponieważ prowadzi ono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100