Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA 2947/01 - Wyrok NSA z 2003-04-09

etapy organ wydający zaskarżoną decyzję uznał za rażące naruszenie prawa, to jest art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego. W kwestionowanej decyzji nie ujęto też parkingu...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, przy czym za rażące naruszenie prawa nie może być uważane każde, nawet oczywiste naruszenie prawa. Nie każde naruszenie prawa...

IV SA 4263/01 - Wyrok NSA z 2003-07-16

i gospodarczych, okoliczność ta nie może pozostać bez wpływu na ocenę czy takie naruszenie ma charakter rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
wynosi /bez uwzględnienia pomieszczeń na poddaszu/ 306,73 m2. Stanowiło to rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Decyzją z dnia 14 listopada 2001...

IV SA 1576/02 - Wyrok NSA z 2003-12-04

zaskarżonej decyzji stwierdzono, iż 'Stan będący rażącym naruszeniem prawa został w decyzji wskazany oraz jak wynika z przedstawionych dokumentów naprawiony, tzn...
, iż należało stwierdzić nieważność kwestionowanej decyzji o pozwoleniu na budowę wobec wystąpienia przesłanki z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa /rażące naruszenie prawa...

III SA 851/03 - Wyrok NSA z 2003-12-04

z rażącym naruszeniem prawa. Naruszenie prawa, o którym mowa we wskazanym przepisie, dotyczyć może zarówno przepisów procesowych jak i przepisów prawa materialnego. Winno ono...
przy tym mieć cechy rażącego naruszenia prawa., W ocenie Izby sytuacja taka miała miejsce w niniejszej sprawie. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów...

II SA 1620/01 - Wyrok NSA z 2003-02-13

poligraficznych, ale gromadzenia za ich pomocą danych osobowych. Nie dopatrzył się zaś w zaskarżonej decyzji rażącego naruszenia prawa., W dniu 11 maja 2001 r. Generalny...
o art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa jest brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa. Zgodnie z orzecznictwem NSA rażące naruszenie prawa wymaga aby w zakresie objętym...

III SA 334/01 - Wyrok NSA z 2003-01-15

. Dodać także należy, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić w sytuacji, gdy konkretny przepis podlega różnym interpretacjom., Postępowanie, zakończone wydaniem...
., W skardze tej podnoszą zarzut rażącego naruszenia prawa przy dokonywaniu oceny charakteru umów leasingowych. Ponadto, szeroko prezentują definicję pojęcia rażącego naruszenia...

SA/Bd 1802/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

graficznym jest rażącym naruszeniem prawa. Za takie naruszenie, w ocenie skarżącej, należy również uznać treść pkt 6 i 7 decyzji o warunkach zabudowy., Po przeprowadzeniu...
par. 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W wyroku z dnia 11...

IV SA 3985/01 - Wyrok NSA z 2003-06-30

Z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia w takim wypadku, gdy czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy...
stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę rażące naruszenie prawa, a w szczególności, sprzeczność tej decyzji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania...

IV SA 2171-2174/01 - Wyrok NSA z 2003-02-14

o pozwoleniu na budowę zapadła z rażącym naruszeniem prawa. W szczególności organy administracji kontrolujące tę decyzję w trybie postępowania nadzorczego nie wzięły...
o pozwoleniu na budowę z rażącym naruszeniem prawa. Niewątpliwym jest wprawdzie, że skarżący składając wniosek o pozwolenia na budowę zespołu boksów garażowych nie wskazywali...

IV SA 3329/01 - Wyrok NSA z 2003-06-05

ją dla spółki cywilnej - co stanowi rażące naruszenie prawa. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej w związku z czym nie posiada przymiotu strony w rozumieniu art. 28 Kpa...
naruszeniem prawa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić w sytuacji, gdy określona decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew...
1   Następne >   +2   +5   +10   27