Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 450/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-14

. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) - dalej 'O.p.' poprzez uznanie, iż w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa pomimo braku jednolitego...
do rażącego naruszenia prawa w zakresie przepisu art. 3 ust. 5 u.p.o.l., który został wskazany jako podstawa prawna objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta...

I OSK 1311/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

). Ponadto w oparciu o art. 149 § 1a tej ustawy Sąd stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt drugi...
przez Głównego Geodetę Kraju miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o uchylenie go w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi...

II OSK 2624/17 - Wyrok NSA z 2019-09-18

w związku z przepisem art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., to jest oceny powyższych naruszeń jako rażącego naruszenia prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., poprzez...
lub hodowla jest przewidziana w ramach realizacji przedsięwzięcia, nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., podczas gdy prawidłowa...

IV SA/Po 29/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-09

Wnioskodawcy - z żądaniem stwierdzenia nieważności Decyzji WZ, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, o czym miały świadczyć wskazane we wniosku 'niektóre wadliwości', tj...
stwierdzenia nieważności Decyzji WZ. W pierwszej kolejności skład orzekający odniósł się do powołanej przez Wnioskodawcę przesłanki rażącego naruszenia prawa i wskazał...

II OSK 2524/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w zakresie wymierzenia organowi administracji grzywny, 4. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
, stwierdził, że ta bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył organowi administracji grzywnę w wysokości 1.000 zł oraz zasądził od organu administracji...

VII SA/Wa 768/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

Prezydenta [...] W. Wojewoda [...] wskazał, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 2 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie...
na dokonywaną przez niego ocenę. Organ odwoławczy przypomniał także, iż organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 464/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, e) w razie przyjęcia niezasadności zarzutów z ww. punktów c) i d...
, a tym samym bezpodstawności (lub wydania z rażącym naruszeniem prawa) orzeczeń ministra, w tym orzeczenia z dnia [...] czerwca 1947 r.,, - w zw. z § 30 ust. 3 w zw. z § 25 ust...

II FSK 877/19 - Wyrok NSA z 2019-06-14

doszło blisko pięć miesięcy po złożeniu korekty zeznania podatkowego, bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 149 § 1a ustawy z dnia...
Skarbowego w B. wniósł o jego uchylenie w części odnoszącej się do stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i przekazanie sprawy do ponownego...

II OSK 356/19 - Wyrok NSA z 2019-04-18

postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu (pkt I);, - stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II);, - orzekł o wymierzeniu...
za uzasadnione, nakazało rozpatrzenie sprawy z wniosku Spółki w terminie do dnia [..]., orzekło, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

VII SA/Wa 3001/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

argumentację zawartą we wniosku S. Ł. dotyczącą naruszenia art. 29 ust. 5 Prawa budowlanego z 1974 r., Dodatkowo podniosła, że skarżona decyzja została wydana z rażącym...
rażącego naruszenia prawa, której ustalenie skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji., Zdanie Wojewody omawiana decyzja Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] marca 1992...
1   Następne >   +2   +5   +10   100