Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 965/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-28

Administracyjny zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w B. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, które Sąd...
od decyzji Urzędu Skarbowego w S. z 17.10.1983 r. dopuściła się rażącego naruszenia prawa, dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 207 par. 3 w związku...

II SA 1184/84 - Wyrok NSA z 1984-09-20

przekąskowym' przy ul. B. nr 49 w S. , Prokurator Wojewódzki w Białymstoku zaskarżył tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarzucając rażące naruszenie prawa...
stanowisku zajętemu przez ten organ, a zatem z rażącym naruszeniem przepisów postępowania. , zaskarżona decyzja rażąco też narusza przepisy prawa materialnego. stosownie...

SA/Gd 859/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-10-30

, lecz właścicielem. , W tej sytuacji należało ocenić, że wydanie decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co dawało podstawę...
Wojewody podano, iż sam fakt nabycia aktem notarialnym z dnia 24 marca 1982 r., własności lokalu nr 3 o łącznej powierzchni 75,88 m2 nie daje Annie W. prawa do dalszego...

III ARN 27/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

., Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego został zaskarżony rewizją nadzwyczajną Prokuratora Generalnego PRL. Rewizja ta oparta na zarzucie rażącego naruszenia prawa...
zaskarżonych decyzji. Uzasadnia to uchylenie zaskarżonego wyroku, jako wydanego z rażącym naruszeniem art. 67 ust. 2 i art. 59 prawa lokalowego i przekazanie sprawy Naczelnemu...

II SA 2048/83 - Wyrok NSA z 1984-05-25

ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ wydał ją organ I instancji, mimo że brak było odwołania strony od decyzji organu I instancji...
Kpa/ i wydanie w tej sytuacji decyzji przez organ odwoławczy nastąpiło z rażącym naruszeniem art. 127 i 138 Kpa. , Organ odwoławczy nie może działać z urzędu. Strona...

III ARN 5/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Mariana K. zarzucił rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 695 par. 2 Kc w związku z par. 7 ust. 2 pkt 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej...
na nabywcę nieruchomości rolnej Józefa M. i odmawiającej Marianowi K. prawa nabycia tej nieruchomości. Decyzją z dnia 26 listopada 1982 r. Naczelnik Gminy w T. ustalił...

SA/Wr 73/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-03-13

decyzja Naczelnika Miasta i Gminy w N. z dnia 14 października 1983 r. zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa, albowiem w ustalonych okolicznościach brak było podstawy...
- sprzeciwu strony co do granicy ustalonej przez geodetę /zastrzeżenia wskazującego, że występuje spór co do przebiegu granicy/, w sposób rażący narusza art. 7 ust. 3 cytowanego...

III ARN 14/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

. jest kandydatem na nabywcę tych nieruchomości, jak i utrzymująca ją w mocy decyzja wojewody są nieważne, zostały bowiem wydane z rażącym naruszeniem prawa., W konsekwencji...
lipca 1983 r. zawiera zrzeczenie się przez nią ograniczonego prawa rzeczowego pod warunkiem, że nabywcą nieruchomości będzie Jan T. Oświadczenie to, żeby wywarło skutek...

III SA 671/84 - Wyrok NSA z 1984-10-25

sprzedaży napojów zawierających więcej niż 18 procent alkoholu. Tak więc decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzenie jej nieważności było zasadne...
, to jest przepisy prawa nie przewidywały możliwości wydania tego rodzaju decyzji oraz , 2/ decyzja ma podstawę prawną, ale została wydana z naruszeniem prawa, przy czym...

II SA 1678/83 - Wyrok NSA z 1984-02-22

decyzja oraz decyzja organu I instancji wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. W razie stwierdzenia, że zachodzą przyczyny...
w przedmiocie wymiaru podatku i uznanie tych ustaleń a priori za prawidłowe i wiążące stanowi rażące naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania /art. 15 Kpa...
1   Następne >   3