Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 874/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

w sprzeczności z faktami wynikającymi z przeprowadzonych dowodów uzasadniona byłaby teza o rażącym naruszeniu prawa procesowego. Natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska...
w kwestii stanu faktycznego sprawy w stosunku do stanowiska podatniczki, nie oznacza rażącego naruszenia prawa., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, pismem z dnia...

I OSK 2399/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

powyższego odwołania i że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., W pozostałym zakresie WSA w Warszawie skargę oddalił (pkt 3)., Wyrok ten został wydany...
, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia organowi...

I OSK 1611/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wbrew art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wbrew stanowisku wyrażonemu w uchwale...
na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r. jest wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne organ podkreślił...

III SA/Gl 1018/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-31

października 2010 r.)., Zdaniem pełnomocnika powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłankę rażącego naruszenia prawa określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił ramy postępowania...

I OSK 306/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

z dnia 26 kwietnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania według norm przepisanych, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie grzywny. W ocenie skarżącego odpowiedź...

II OSK 1776/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

i przewlekłość postępowania organu i że nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. W pkt 3 orzekł, że nie wymierza organowi grzywny. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył...
Oceniając charakter bezczynności oraz przewlekłości sąd stwierdził, że nie zaistniała sytuacja uznania rażącego charakteru naruszenia prawa. Przede wszystkim to błędne...

II OSK 1775/17 - Wyrok NSA z 2018-04-10

G. z dnia [...] listopada 2016r. W pkt 2 stwierdził, że wystąpiła przewlekłość postępowania organu i że nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. W pkt 3...
. Natomiast jeżeli były dołączone do innej sprawy należało je wypożyczyć. W ocenie Sądu w sprawie nie zaistniała przesłanka rażącego naruszenia prawa z uwagi...

V SA/Wa 81/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

o grupach., Kolejne rażące naruszenie prawa dotyczy wymogu odnoszącego się do załączników, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, na mocy której podmiot uzyskuje...
, w sytuacji, gdy decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ani nie wywołuje skutków niemożliwych do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności,, b...

I OSK 2256/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

stanowiska, zaś brak udziału pozostałych spadkobierców nie stanowił rażącego naruszenia prawa, ponieważ niezależnie od przedstawionego przez nich stanowiska wywłaszczenie...
z [...] września 1954 r. stwierdzając, iż nie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Sama wykonalność kontrolowanego orzeczenia nie budzi wątpliwości...

I SA/Kr 649/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-24

. Urzędu Skarbowego w K. z dnia 31 października 2016 r. nr [...] z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa oraz bez wskazania pełnej podstawy prawnej (art. 247 § 1 pkt...
wskazanymi członkami zarządu Spółki. Takie działanie organu stanowi, zdaniem skarżącego, rażące naruszenie prawa, tj. art. art. 133 § 1 i 2 w związku z art. 116 Ordynacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100