Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 339/98 - Wyrok NSA z 1998-12-16

Niezasięgnięcie przed wydaniem decyzji wymaganego przez prawo stanowiska innego organu /art. 106 par. 1 Kpa/ nie stanowi rażącego naruszenia prawa...
musi wykazać, że decyzja ta w przypadku orzeczenia jej nieważności z uwagi na rażące naruszenie prawa /jak w rozpoznawanej sprawie/ narusza istotne dla rozstrzygnięcia przepisy...

II SA 1265/98 - Wyrok NSA z 1998-10-28

Kierownika RUP w N. zarzucając, iż wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Dyrektor WUP stwierdził w uzasadnieniu swojej decyzji, iż zainteresowana winna otrzymać...
w Z. mocą własnej decyzji z dnia 21.04.1998 r., stwierdził z urzędu nieważność powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W uchylonej decyzji Kierownika...

I SA/Wr 2021/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-04

W sytuacji, gdy strona nie wniosła odwołania, decyzja wydana przez organ II instancji nosi cechy rażącego naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. stwierdza...
. 138 par. 1 Kpa rozstrzyga o decyzji organu I instancji, nie będącej przedmiotem odwołania, jest wydana z rażącym naruszeniem prawa., Mając na uwadze powyższe uchybienie...

III RN 38/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-06-04

z rażącym naruszeniem prawa., Tą samą wadą jest dotknięta decyzja wydana w sytuacji, gdy organ wywłaszczeniowy orzekając o odszkodowaniu z tytułu wywłaszczenia, wbrew...
, że wywłaszczenie nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa bowiem w postępowaniu wywłaszczeniowym pominięto wniosek stron o przyznanie nieruchomości zamiennej mimo, że Skarb Państwa...

I SA/Po 54/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

Uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ I instancji bez zachowania odpowiedniego trybu stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z 8.12.1997 r. (...) uchylił zaskarżoną decyzję w części i orzekł o przekazaniu sprawy...

IV SA 1097/97 - Wyrok NSA z 1998-04-02

, o których mowa we wniosku w tej sprawie Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 28 listopada 1995 r., lecz z urzędu, w związku ze stwierdzeniem rażącego naruszenia prawa...
. 80 Kpa zasady prawdy obiektywnej stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, podczas gdy naruszenie tych przepisów jest jedynie innym...

II SA 1241/98 - Wyrok NSA z 1998-10-16

Rejonowego Urzędu Pracy w K. z dnia 21.01.1998 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ w oparciu o wniosek rolnika i opinię Zarządu Gminy, które nie wskazują...
omawianego problemu - przytoczyć należy jedynie tezy kilku orzeczeń NSA:, Z rażącym naruszeniem prawa nie można utożsamiać każdego naruszenia prawa., Naruszenie prawa ma cechę...

V SA 1664/96 - Wyrok NSA z 1998-03-18

dwa ujęcia rażącego naruszenia prawa:, jedno, że występuje ono w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez żadnych wątpliwości interpretacyjnych...
może być ustalona w bezpośrednim rozumieniu - oraz, drugie, zgodnie z którym naruszenie prawa będzie rażącym, gdy jego skutków społeczno-gospodarczych nie można zaakceptować...

I SA/Wr 2022/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-04

W sytuacji, gdy strona nie wniosła odwołania, decyzja wydana przez organ II instancji nosi cechy rażącego naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. stwierdza...

II SA 456/98 - Wyrok NSA z 1998-06-08

w zamian za świadczenia rentowe nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Natomiast w przypadku pozostałej części gospodarstwa, tj. własności Zofii Cz. położonej w mieście...
, które uzasadniałyby pogląd, że przejęcie gospodarstwa rolnego Józefa Cz. na rzecz skarbu Państwa w zamian za świadczenia rentowe nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   24