Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 785/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p....
konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi...

I SA/Sz 786/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna...
dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas...

I SA/Sz 787/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

[...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia...
. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas, gdy występuje oczywista, jawna i rażąca...

I SA/Ol 412/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-24

:, - odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., pomimo iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obowiązującego do dnia...
rażące naruszenie prawa, gdyż zdaniem organu dopuszczalny jest wybór jednej z możliwych interpretacji art. 28 u.p.d.o.f. wynikającej z orzecznictwa sądowego,, - błędne...

IV SA/Po 491/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

, iż rzeczona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wydana wbrew oczywistemu przepisowi dotyczącemu zasad dokonywania podziału nieruchomości, tym samym decyzja...
się na działce nr [...]/[...], a w większej części na działce nr [...]/[...]. Tak więc decyzja z dnia [...].11.2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

II SA/Wr 360/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

wydana została z rażącym naruszeniem prawa i tym samym pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu, w oparciu o który została podjęta., W dalszej części Kolegium...
[...] r. nr [...] należy utrzymać w mocy, wskazując, że w orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

I SA/Kr 1994/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa polegającym na:, 1. dokonaniu interpretacji powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób...
nieważności decyzji wskazanych we wniosku przez podatników., W uzasadnieniach decyzji uznano , iż nie mogą wchodzić w zakres pojęcia 'rażącego naruszenia prawa...

V SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

odwołanie zarzucając w nim m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), polegającym na niezastosowaniu art. 47 ustawy...
z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Strona stwierdziła również, że zasady interpretacyjne postępowania podatkowego nakazują...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia pierwotnego, tj. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2005 r., rzutuje...
. Odnosząc się do zarzutu braku zaistnienia przesłanki, jaką jest rażące naruszenie prawa, uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej postępowanie...

IV SA/Po 573/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-10

dla Inwestycji., Skarżący we wniosku zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa i zażądał stwierdzenia nieważności z mocy art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Równocześnie...
rażącego naruszenia prawa. Stwierdzenie nieważności decyzji zawierającej nieprawidłowy załącznik graficzny skutkowałoby tym, że w ponownym postępowaniu wydana zostałaby decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100