Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA 2675-2679/93 - Wyrok NSA z 1995-04-20

, ale także uzasadnia stwierdzenie nieważności takiej decyzji organu celnego jako wymierzającej cło z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. oddala skargę...
, iż wymienione decyzje wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, podnosząc, że organ nadzoru nie wykazał, na czym polegało rażące naruszenie prawa., Ponadto skarżący...

III ARN 22/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-06-20

z rażącym naruszeniem prawa., Takie naruszenie prawa nie występuje jednak, gdy na tle tych samych przepisów możliwe jest wyrażenie rozbieżnych poglądów. Sąd Najwyższy...
. W świetle dotychczasowego jednolitego stanowiska doktryny i orzecznictwa nie można utożsamiać każdego naruszenia prawa z naruszeniem 'rażącym'. Naruszenie prawa...

III ARN 31/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

tego mogła być zmieniona wyłącznie za ich zgodą. Zmiana zatem decyzji bez zgody strony, która na mocy tej decyzji nabyła prawo, stanowi rażące naruszenie prawa i skutkuje...
nieważności przyjęto rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ to - zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa - należało zbadać nie tylko to, czy naruszenie prawa...

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

majątku Towarzystwa Gimnastycznego S. w K.', uznając tę decyzję za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu swej decyzji z dnia 12 lutego 1993 r. Minister Spraw...
Miasta K. nie podważył żadnego z argumentów zawartych w uzasadnieniu decyzji z dnia 12 lutego 1993 r., wykazujących rażące naruszenie prawa przez Prezydium Wojewódzkiej...

II SA 1829/95 - Wyrok NSA z 1995-09-11

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres trzech miesięcy zamiast na dwa lata nie może być uznane za rażące naruszenie prawa skutkujące...
alkoholowych na okres trzech miesięcy zamiast na dwa lata. Takie uchybienie nie może być jednak uznane za rażące naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji...

V SA 418/94 - Wyrok NSA z 1995-02-09

zawieszone., Decyzją z dnia 20 września 1993 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdził nieważność powyższej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Z uzasadnienia...
, a tym bardziej rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego stwierdzenie nieważności decyzji., Z przytoczonych wyżej względów na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa i art. 208...

II SA 1531/94 - Wyrok NSA z 1995-02-06

wyższego stopnia., 2. Rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, to oczywiste naruszenie jednoznacznego przepisu prawa, a przy tym takie, które koliduje...
nie może być uznane za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, prowadzące do stwierdzenia nieważności decyzji tylko z tego powodu, że interpretacji...

SA/Wr 2566/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-06-06

par. 3 Kpa czyli określonych w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ rażące naruszenie prawa/., Sąd uznał natomiast, że zaskarżona decyzja naruszyła prawo materialne w stopniu...

III ARN 83/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-02-07

Gospodarki Komunalnej z dnia 4 grudnia 1967 r. Bogdan S. zarzucił, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa - zdaniem Naczelnego...
jednorodzinnym lub małym domem mieszkalnym, a zatem odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz byłych właścicieli nie stanowiła rażącego naruszenia...

I SA 360/95 - Wyrok NSA z 1995-07-07

Odwoławczego wpłynął wniosek Prezydenta m. st. Warszawy o stwierdzenie nieważności decyzji z 11.03.1994 r. z uwagi na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. Naruszenie...
wieczyste gruntu o pow. 941 m2 położonego w Warszawie przy ul. [...] za symboliczną opłatą, wydana została z rażącym naruszeniem powołanych w jej podstawie przepisów prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   12