Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 902/00 - Wyrok NSA z 2001-06-07

1. O 'rażącym' naruszeniu prawa można mówić jedynie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znacznie większą wagę, aniżeli stabilność ostatecznej decyzji administracyjnej...
zwróciła się do Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 27.11.1998 r. z powodu rażącego naruszenia prawa...

III SA 837/00 - Wyrok NSA z 2001-05-31

nieważności decyzji Urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa polegającego na:, - braku wszczęcia z urzędu postępowania wyjaśniającego;, - braku wszczęcia z urzędu...
o wszczęcie postępowania podatkowego i nie powodowało wszczęcia postępowania podatkowego., Zdaniem Ministra Finansów rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną formą...

III SA 390/00 - Wyrok NSA z 2001-03-28

podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., 2. Rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...
wydana z rażącym naruszeniem prawa /pkt 3/., W odwołaniu od tej decyzji podatnik zarzucił naruszenie art. 210 par. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, ponieważ nie zawarto...

III SA 907/00 - Wyrok NSA z 2001-06-07

W przypadku wniosku o stwierdzenie nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa strona winna wykazać, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...
decyzji, gdy ma charakter 'rażący'. Rażące naruszenie prawa występuje wówczas, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...

IV SA 1951/99 - Wyrok NSA z 2001-11-19

i gazowych., W uzasadnieniu decyzji organ nadzoru wywiódł, iż decyzja Wojewody Białostockiego została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy...
w rozpatrywanym przypadku., Witold D. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy podnosząc, że decyzja o nadaniu mu uprawnień budowlanych nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

IV SA 785/99 - Wyrok NSA z 2001-04-19

zagospodarowania przestrzennego stanowi rażące naruszenie prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności tej decyzji., Decyzja o pozwoleniu na budowę mimo wymogu art. 36 ustawy...
z powodu rażącego naruszenia prawa w myśl art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., W skardze złożonej na powyższą decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do sądu inwestorzy Janina...

IV SA 921/99 - Wyrok NSA z 2001-07-10

do powietrza stanowiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa', Skargę na tę decyzję wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego PPKS - G...
uzasadniono tym, że nawet NSA w powyższym wyroku nie stwierdził, że decyzję te wydano z rażącym naruszeniem prawa. Tymczasem nie ta przesłanka była wskazana we wniosku...

III SA 181/00 - Wyrok NSA z 2001-03-07

od tej jaka w rzeczywistości /w momencie wydawania decyzji/ istnieje, to istnieje naruszenie prawa w stopniu 'rażącym'., Zaległość podatkową można umorzyć tylko wtedy, gdy ona...
. ustawy Ordynacja podatkowa co w konsekwencji stanowiło rażące naruszenie prawa tj. art. 247 par. 1 pkt 3 tej ustawy., Na decyzję Ministra Finansów z 20 grudnia 1999 r...

III SA 11/00 - Wyrok NSA z 2001-01-16

fizycznych za 1995 r. Od decyzji tej pełnomocnik stron złożył odwołanie w którym zarzucił, że decyzje organów podatkowych zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa tj...
jest też przesłanek do uznania jej za wydaną z rażącym naruszeniem prawa., Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. 'a'/ ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

II SA 2142/00 - Wyrok NSA z 2001-11-30

uzasadnionych podstaw do stwierdzenia, że decyzja o przejęciu nieruchomości przez Państwo za spłaty została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W szczególności nie dają...
decyzji o przejęciu na własność Państwa przedmiotowych nieruchomości rażącego naruszenia prawa jako przesłanki z art. 156 § ł pkt 2 Kpa., Sprawa ta była wielokrotnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   34