Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

V SA 86/92 - Wyrok NSA z 1992-10-21

1. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...
stwierdzającego nieważność decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest wyraźne wykazanie, jaki konkretny przepis został naruszony i dlaczego naruszenie to organ ocenił...

IV SA 111/92 - Wyrok NSA z 1992-05-05

decyzji o wywłaszczeniu złożył Stanisław T., zarzucając rażące naruszenie prawa. Ustalono, że wymieniona nieruchomość została na mocy decyzji z dnia 10 maja 1946 r. objęta...
i art. 30 dekretu z 1949 r. przez przyjęcie, że nieprzeprowadzenie rozprawy administracyjnej stanowiło rażące naruszenie prawa, i art. 89 Kpa przez nieprzeprowadzenie...

V SA 386/92 - Wyrok NSA z 1992-11-27

i twierdził, że zastosowanie wadliwej stawki celnej nie oznacza rażącego naruszenia prawa. Jeśli - zdaniem Prezesa Głównego Urzędu Ceł - powinno się stosować...
; w razie uznania, że zastosowano kwalifikację wadliwą - czy nastąpiło rażące naruszenie prawa., W skardze został sformułowany pogląd, iż zastosowanie wadliwej stawki...

SA/Wr 534/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-06-09

, stanowi rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Rejestracja bezrobotnego jest czynnością materialno-techniczną, nie zaś decyzją...
. o zatrudnieniu. Rozpoznanie zatem w trybie wznowienia postępowania sprawy obowiązku zwrotu przez Zbigniewa A. zasiłku było nie tylko działaniem z rażącym naruszeniem prawa...

III ARN 81/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-12-18

- przyjąć, że kontrowersyjna wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego, obciążona jest kwalifikowaną wadliwością uzasadniającą zarzut rażącego naruszenia prawa...
; obowiązek podatkowy nie może być natomiast rozszerzony w procesie wykładni prawa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej...

III ARN 45/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-04-09

nie prowadzi do wniosku, że Naczelny Sąd Administracyjny naruszył prawo w tak daleko idącym stopniu /zarzut kwalifikowanych - rażących - naruszeń prawa, które miałyby...
za przejętą na własność Państwa nieruchomość na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy...

III ARN 40/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-07-23

i rozchodów - nie może być traktowane jako rażące naruszenie prawa. Przepisy bowiem regulujące tę materię sformułowane są w sposób niejasny. Zdaniem NSA wyjaśnienie...
naruszenia prawa /art. 368 Kpc/ z jego rażącym naruszeniem /art. 417 par. 1 Kpc/ i ten pogląd utrzymuje się odtąd w orzecznictwie, przy aprobacie doktryny. Orzecznictwo dąży...

II SA 530-531/92 - Wyrok NSA z 1992-12-03

alkoholowych z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie nieważności tych zezwoleń spowodowałoby 'uwolnienie 25 miejsc' i tym samym pozwoliłoby skarżącemu 'na obalenie zarzutu...
poza limitem, a więc z rażącym naruszeniem prawa, to jest art. 18 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...

III ARN 64/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-11-26

administracyjnej., Uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej bez zachowania odpowiedniego trybu przez organ pierwszej instancji stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1...
Obywatelskich - zaskarżony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalający skargę na tę decyzję Izby Skarbowej, zapadł z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 207 par...

IV SA 1054/92 - Wyrok NSA z 1992-12-21

nastąpiło bez żadnej podstawy prawnej, co należało zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa, tym bardziej że ówcześnie obowiązywała ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r...
. Należało więc przyjąć, że orzeczenie w sprawie przejęcia na własność Państwa mienia Stanisława K. zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., W skardze do Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   7