Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 760/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

, iż została ona wydana:, - z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisów prawa materialnego (art. 130 ust.3 i 4 u.p.r.d. oraz § 8 ust. 6 rozporządzenia) poprzez przyjęcie, że §...
, nie może w ocenie SKO stanowić o tym, iż decyzja z dnia 20.12.2013r. znak: [...]została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Okoliczność, iż późniejsze orzeczenia judykatury...

I OSK 3519/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

powyższego wniosku SKO w W. decyzją z dnia [...]r. nr [...] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia, [...] r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja...
niedopuszczalne było jego późniejsze przywrócenie. Tym samym decyzja z dnia [...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego...

II SA/Kr 613/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-13

sądowoadministracyjne, wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, że skierowanie decyzji do osoby zmarłej należy uznać za rażące naruszenie prawa w każdym przypadku, gdy taka osoba...
. Decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa - pomimo wysłania decyzji do osoby nieżyjącej, nie doszło bowiem do naruszenia prawa tego podmiotu. Z kolei brak...

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszenia prawa procesowego., Dyrektor Izby Skarbowej w B...
z rażącym naruszeniem prawa., Nie zgadzając się z w/w rozstrzygnięciem, skarżąca Spółka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi naruszenie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy...

I OSK 2808/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

wyroku wraz z aktami administracyjnymi, stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie...
, że bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SA/Sz 272/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

uwarunkowaniach stanowi rażące naruszenie prawa, wyczerpujące przesłankę nieważności art.156 § 1 pkt 2 K.p.a.;, 2) rażącą obrazę przepisów prawa materialnego, która miała...
do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. W ocenie Spółki, w niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z trzech przesłanek rażącego naruszenia prawa: oczywistość...

II FSK 1358/15 - Wyrok NSA z 2017-06-07

pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, wskazując, że naruszenie prawa będzie miało cechę rażącego wtedy, gdy czynności...
. wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Podał, że strona uzasadniając żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia 12...

VII SA/Wa 2455/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

[...] czerwca 2016 r., że objęta wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzja [...] WINB z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] jest obarczona wadą rażącego naruszenia prawa...
, określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Organ podał, że w orzecznictwie sądowym dotyczącym pojęcia rażącego naruszenia prawa podkreśla się, że naruszenie prawa...

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

II GSK 1994/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

powyższej decyzji, gdyż w ocenie strony została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzją z [...] maja 2014 r., Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, które z kolei pociągałoby za sobą konieczność stwierdzenia jej nieważności w oparciu o tryb określony w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100