Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 163/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-25

jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz istotę rażącego naruszenia prawa. Następnie Kolegium zbadało objętą wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzję...
pod kątem wady rażącego naruszenia prawa i stwierdziło, iż brak jest podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Nie stwierdzono także żadnych innych wad...

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

II SA/Kr 734/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

decyzji wskazując, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że w ten właśnie sposób została oceniona w rozstrzygnięciu SKO w K. inna decyzja ustalająca...
. 156 § 1 pkt 1, 3-6 K.p.a. Zaszła natomiast potrzeba oceny tej decyzji w aspekcie istnienia wady określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., tj. rażącego naruszenia prawa...

I OSK 2341/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Pruszkowskiego miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Starosty Pruszkowskiego solidarnie na rzecz...
wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że w dniu 22 kwietnia 2013...

II SA/Sz 500/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2...
[...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej z wykładni...

II SA/Sz 499/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust...
S. z dnia [...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej...

II SA/Wr 62/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 12 czerwca 2013 r. Wnioskodawczynie zarzuciły, że decyzje te wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, gdyż uniemożliwiono...
i powinno być kwalifikowane jako rażące naruszenia prawa., W uzupełnieniu wniosku, strony wniosły o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy ze względu...

II SA/Bk 767/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
z dnia [...] sierpnia 2014 r. w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w punkcie I.4 decyzji i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust...

II SA/Bk 765/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
Kodeksu postępowania administracyjnego, wniósł sprzeciw od decyzji z dnia [...] lipca 2014 r. i zarzucił temu rozstrzygnięciu rażące naruszenie prawa tj. przepisu art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100