Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2537/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

, nie może mieć wpływu na dokonywaną przez niego ocenę., Kolegium podniosło, że wśród przestanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. jest rażące naruszenie prawa...
w demokratycznym państwie prawnym. W doktrynie oraz orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

ocenione jako rażące naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z [...] czerwca 1954 r...
. Również pominięcie w decyzji z 1954 r. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych - zdaniem organu - nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Wa 1787/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r...
decyzji Dyrektora IAS z dnia [...] maja 2019 r. - z uwagi na wydanie ww. decyzji z rażącym naruszeniem prawa przez brak uznania stanowiska wyrażonego we wniosku za prawidłowe...

VIII SA/Wa 793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

z rażącym naruszeniem prawa wskazał, że organ prowadzący postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa zobligowany...
jest do zbadania, czy z materiału dowodowego wynika, że do rażącego naruszenia prawa doszło i na czym ono polegało., Omawiając poglądy judykatury, iż o rażącym naruszeniu prawa...

I OSK 2823/18 - Wyrok NSA z 2020-12-18

k.p.a. oraz stwierdził, że nie zachodzą także podstawy do uznania, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania odszkodowania., Odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu kwestionowanego orzeczenia, Minister przytoczył...

I SA/Po 204/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

. nie można zarzucić rażącego naruszenia prawa skoro realnym zarzutem podatników względem decyzji pierwotnej może być jedynie niewłaściwa ocena materiału dowodowego...
za nieudowodnione, nie uzasadnia oceny, że stało się to z powodu rażącego (a nie innego - niekwalifikowanego) naruszenia prawa, ponieważ niewłaściwe ustalenie stanu...

I SA/Gl 1739/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 - k.p.c.), art. 365 i 366 k.p.c. przesądza o wydaniu przedmiotowej decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Organy skarbowe...
, w której jako organ I instancji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji objętej wnioskiem, wskazując na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa...

II OSK 1075/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala, 3. odstępuje o zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w całości...
z rażącym naruszeniem prawa, w pkt IV. przyznał małoletniemu Skarżącemu od Wojewody Wielkopolskiego sumę pieniężną w wysokości 1000 zł, w pkt V. oddalił skargę...

I SA/Bk 659/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-02

pieniężnego na 2016 rok od nieruchomości położonej w miejscowości M. uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazano, że naruszenie to polegało...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem organu, naruszenie to dotyczyło przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

II OSK 1146/20 - Wyrok NSA z 2020-09-15

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1. uchyla punkt III zaskarżonego wyroku i stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2. w pozostałej...
na pobyt czasowy, w pkt II. stwierdził, że Wojewoda [...] dopuścił się bezczynności, w pkt III. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt...
1   Następne >   +2   +5   +10   100