Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1288/98 - Wyrok NSA z 1999-02-15

Za rażące naruszenie prawa stanowiące w myśl art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej uznać można tylko takie naruszenie...
tego zasiłku. W uzasadnieniu podał, że obie decyzje Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ od dnia 1 stycznia 1997 r. weszła...

III RN 41/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

Pojęcie 'rażące naruszenie prawa' w rozumieniu art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ oznacza...
rażące naruszenie konkretnego przepisu prawa ustawowego, nie zaś rażące naruszenie zasad prawa., Zarzut rażącego naruszenie zasad prawa może być przedmiotem rozpoznania...

V SA 681/98 - Wyrok NSA z 1999-01-22

nieważności decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w Sz. z dnia 3 lipca 1996 r. zawartej w JDA nr 120110/002901 jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu...
lipca 1996 r. zawartej w JDA nr 120110/002901 z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa., Po ponownym - na wniosek strony - rozpatrzeniu sprawy Prezes Głównego...

V SA 1638/97 - Wyrok NSA z 1999-01-22

ustalenia, że wydana decyzja jest dotknięta jedną z wad określonych w art. 156 par. 1 Kpa. Rażące naruszenie prawa, w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, zachodzi wówczas...
, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją. Nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa, gdy treść taryfy celnej budzi...

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

./, to także prawna niewadliwość procedur, według których doszło do uchwalenia statutu., Ocena, czy nastąpiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 Kpa, może być dokonana...
we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i akcentując, że 'w 1995 r. Prezes UKFiT co najmniej świadomie akceptował sytuację noszącą znamiona rażącego naruszenia prawa', czego...

IV SA 2025/97 - Wyrok NSA z 1999-11-23

argumentów wskazujących na to, żeby kwestionowana decyzja Wojewody Ł. została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub też wystąpiły przy jej wydaniu inne przesłanki z art...
na remont dachu, to ma zastosowanie art. 48 prawa budowlanego z 1994 r., a więc kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Główny Inspektor Nadzoru...

V SA 212/99 - Wyrok NSA z 1999-08-11

decyzji ostatecznej, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa, natomiast art. 210 par. 1 Kodeksu celnego, iż dług celny w przywozie powstaje w wypadku nielegalnego...
postępowania celnego wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Rażącym naruszeniem prawa jest tylko takie naruszenie, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe...

III SA 7287/98 - Wyrok NSA z 1999-11-02

o stwierdzenie nieważności wskazanej decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa zarzucając, że podjęto ją z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego. Zdaniem...
inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 marca 1997 r. wskazując, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy w decyzji przekroczono prawo w sposób ewidentny...

V SA 145/99 - Wyrok NSA z 1999-11-10

o właściwości, wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, wydanie decyzji w sprawie już rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, skierowanie decyzji...
, która wchodziłaby tu w grę mogłaby być nieważność polegająca na wydaniu decyzji z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 in fine/. Jak wynika wniosku Skarżącego...

II SA/Ka 1769/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-23

w umowie nabycia ich na rzecz Państwa, co ich zdaniem stanowi rażące naruszenie prawa własności gwarantowanego umowami międzynarodowymi, jak i rażąco narusza powinności...
. W. domagali się uchylenia decyzji SKO oraz stwierdzenia nieważności decyzji z 21 października 1987 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa ze względu na ujemne skutki...
1   Następne >   +2   +5   +10   27