Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1035/86 - Wyrok NSA z 1986-12-29

Niezasięgnięcie przed wydaniem decyzji wymaganego przez prawo stanowiska innego organu /art. 106 par. 1 Kpa/ nie stanowi rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 Kpa...
z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ wbrew art. 16 ust. 4 cytowanej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. spółka 'E.-B.' wpłaciła tylko 20.000 dolarów amerykańskich tytułem depozytu...

IV SA 420/86 - Wyrok NSA z 1986-09-10

z rażącym naruszeniem prawa, gdyż miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Ś., zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej...
lub pod danego rodzaju zabudowę, stanowi rażące naruszenie prawa, a mianowicie art. 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38...

SA/Kr 328/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-05-26

naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, ale w ogóle naruszenia prawa /art. 196 par. 1 Kpa/. ...
Stosownie do art. 39 prawa budowlanego, organy administracji państwowej mogą z przyczyn celowościowych lub gospodarczych odroczyć termin przymusowej rozbiórki obiektu...

III ARN 7/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

zarzucił, że wydane one zostały z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 44 i art. 204 Kpa, i wniósł o ich uchylenie i przekazanie sprawy sądowi...
skargi jako spóźnionej, wydane zatem zostało z naruszeniem powołanego przepisu oraz art. 204 par. 1 Kpa. Stanowi to rażące naruszenie prawa. Na skutek oczywiście błędnego...

IV SA 767/86 - Wyrok NSA z 1986-12-16

zostało wydane z rażącym naruszeniem art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, gdyż inwestor nie miał prawa do dysponowania nieruchomością, albowiem umowa dzierżawy terenu została...
na budowę bez 'klauzuli czasowości' nie stanowi naruszenia prawa, a zwłaszcza rażącego naruszenia prawa. Tylko zaś rażące naruszenie prawa jest podstawą stwierdzenia...

III ARN 22/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

16 lipca 1986 r. Minister Sprawiedliwości zarzucił zaskarżonemu postanowieniu rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 204 par. 1 Kpa, art. 369 pkt 5 i art. 133 par...
., W świetle tego, co powiedziano, zaskarżone postanowienie wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. Uzasadnia to uwzględnienie rewizji nadzwyczajnej /art. 210 i art. 211...

III SA 1398/85 - Wyrok NSA z 1986-03-12

prawa - stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 139 Kpa i uzasadnia wydanie przez organ II instancji decyzji na niekorzyść strony odwołującej...
powodująca w postępowaniu nadzorczym stwierdzenie nieważności tej decyzji, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 139 Kpa i uzasadnia wydanie przez organ II...

II SA 634/86 - Wyrok NSA z 1986-08-14

naruszenia prawa, a mianowicie wydanie decyzji bez podstawy prawnej oraz wydanie decyzji wbrew treści obowiązującego prawa. , Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że 'treść...
się, że stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej z powodu wydania jej bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa może być dokonane wyłącznie przy ocenie stanu...

SA/Wr 166/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-05-13

stanowiącej rażące naruszenie prawa, sąd nie oceniał legalności przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. B.Ch. nr 2/1 w R. i stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji...
. Okoliczność, że przydzielony lokal nie został zajęty przez najemcę /bez jego winy/, nie oznacza, że przydział lokalu jest decyzją, na mocy której strona nie nabyła prawa...

I SA 1644/85 - Wyrok NSA z 1986-03-19

nieważności, jako wydane z rażącym naruszeniem prawa., Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa w związku...
maja o godz. 9 na gruncie wraz z dokumentami stwierdzającymi prawo własności, informując jednocześnie, iż niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety., Główny Geodeta...
1   Następne >   3