Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 4/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

zawarte w przedmiotowej decyzji było dotknięte rażącym naruszeniem prawa., Mylny jest pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że stwierdzone przezeń uchybienia przepisom...
ma skarżący, że wydana przez Naczelnika Gminy w dniu 27 października 1982 r. decyzja jest dotknięta rażącym naruszeniem przepisów prawa., Stwierdzając nieważność tej decyzji...

III SA 1107/85 - Wyrok NSA z 1985-11-28

Lotniczy z dnia 4 kwietnia 1985 r. o orzeczeniu przepadku 2 pistoletów gazowych, została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co powoduje jej nieważność z przyczyny...

I SA 198/85 - Wyrok NSA z 1985-06-25

i art. 23 ust. 1 prawa lokalowego wydaną decyzję należało uznać za nieważną, gdyż wydaną z rażącym naruszeniem prawa., Marian R. zaskarżył decyzję Ministra w dniu 16...
, że przy stwierdzeniu nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa bierze się pod uwagę stan prawny obowiązujący w dniu wydania decyzji, której zarzuca...

II SA 1952/84 - Postanowienie NSA z 1985-04-17

administracji stwierdził nieważność wcześniej wydanych decyzji administracyjnych /np. z powodu rażącego naruszenia prawa do wydania decyzji bez podstawy prawnej/, to uznał...
i pogłębiające się uczucie pokrzywdzenia, że chociaż organy administracji państwowej przyznały np. fakt rażącego naruszenia prawa i stwierdziły nieważność krzywdzących...

III SA 119/85 - Wyrok NSA z 1985-03-27

swe zarzuty do polemiki z ustaleniami wielkości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego. Nie zwrócono natomiast uwagi na rażące naruszenie prawa, powodujące...
decyzję Wojewody K-ckiego z dnia 24 kwietnia 1984 r., nie zwrócił uwagi na to rażące naruszenie prawa i akceptował je., Z tych przyczyn na podstawie art. 207 par. 1 i 3...

III ARN 16/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

, zarzucając rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 207 par. 2 Kpa w związku z par. 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania...
naruszenia powołanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa, co w myśl art. 422 par. 1 Kpc dawało podstawę do uchylenia zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej...

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się stwierdzenia jej nieważności jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 12 ustawy z dnia 16...
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych /Dz.U. nr 31 poz. 214/. Rażącego naruszenia przepisów prawa skarżąca dopatruje się w tym, iż decyzja organu I instancji...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

tych uchybień organów jako rażące naruszenie prawa, lecz ocenił jako istotne naruszenie prawa wynikające z błędnej wykładni wyżej wskazanych przepisów ustawy. Taka...
umorzenia postępowania - M.P. nr 15 poz. 112/., Skazanie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby...

I SA 89/85 - Wyrok NSA z 1985-05-28

par. 1 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa materialnego, to jest art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe /Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55...
., Z uzasadnienia decyzji Ministra wynika, iż decyzja wzruszona w trybie stwierdzenia nieważności wydana została z naruszeniem art. 42 ust. 1 prawa lokalowego i przepisów rozporządzenia...

II SA 1997/85 - Postanowienie NSA z 1985-10-23

Sądu Administracyjnego, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Skarżący zarzucił rażące naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji, w szczególności art. 18 ustawy...
na gruncie prawa pracy, że powołanie i odwołanie pracownika należy do sfery swobodnej decyzji właściwego organu i nie podlega kontroli organów rozstrzygających spory...
1   Następne >   3