Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 451/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-13

administracyjnego stanowiącego, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że 'rażące naruszenie...
prawa' stanowi kwalifikowaną formę 'naruszenia prawa'. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...

III SA/Wa 325/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

placówce., Minister Finansów podniósł, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. Jeden z poglądów stwierdza...
. W efekcie, w przypadku naruszenia przepisu prawa budzącego wątpliwości interpretacyjne wykluczone byłoby zaistnienie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra Finansów...

II SA/Gl 90/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-18

kalenicy (pkt. 1.2 d decyzji). Zarzucili wydanie tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa i przy rażącym naruszeniu ich interesu prawnego. W uzasadnieniu wyjaśnili...
administracyjnych., Stwierdzenie nieważności decyzji może więc nastąpić w przypadkach określonych w art. 156 § 1 Kodeksu, czyli m.in. z powodu rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wr 123/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

[...] r. (Nr[...]), zmienionej jego decyzjami z dnia [...]r. i z dnia [...]r., zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Na samym wstępie wnioskodawcy...
do wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Powyższe - w ocenie stron - oznacza, że decyzję organu I instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, powodującym...

I SA/Wr 38/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

[...] r., które to orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa podatkowego, tj. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób...
. wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych., Dyrektor Izby Skarbowej we W. stwierdził następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia...

I SA/Gl 378/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 393/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 386/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2004 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku...
sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno...

III SA/Gl 842/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-19

w dacie [...] 2006 r. deklaracji VAT - 7. Podstawą tego rozstrzygnięcia było stwierdzenie przez organ braku zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej...
, a postępowanie to nie może przekształcić się w postępowanie merytoryczne. Rażące naruszenie prawa podnoszone we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji musi mieć charakter...

I SA/Sz 874/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

. W uzasadnieniu wniosku strona zarzuciła decyzji Wójta rażące naruszenie prawa materialnego poprzez zastosowanie do powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności...
prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jako postępowania nadzwyczajnego stwierdziło, że strona w istocie nie wykazała rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100