Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III ARN 56/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

1. Zastosowanie niewłaściwej stawki celnej, wynikłe z błędu funkcjonariusza, nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem prawa, dającym podstawę do stwierdzenia...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła. Powyższemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa przez:, - niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych...

V SA 831/93 - Wyrok NSA z 1993-08-19

zamiast prawidłowej taryfikacji według kodu CN: 1507.90.90, 1512.19.91, 1508.90.90 ze stawką celną 30 procent spowodowało rażące naruszenie prawa., Tylko w odniesieniu do oleju...
rażące naruszenie prawa ze skutkami w sferze gospodarczej, zasadnie stwierdzono nieważność decyzji I instancji w całości. ...

I SA 1815/92 - Wyrok NSA z 1993-07-23

, na którym jest położony, na rzecz byłych właścicieli, nie stanowiła rażącego naruszenia prawa. ...
skargę oddala. Dom przy ul. D. w Warszawie nie jest domem jednorodzinnym lub małym domem mieszkalnym, a zatem odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu...

V SA 2098/92 - Wyrok NSA z 1993-03-15

', stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Decyzją z 22.6.1992 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł, na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
, stwierdził nieważność decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w W., zawartej w zgłoszeniu celnym z 1.3.1991 r. przyjmując, że wydano ją z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie Prezes...

SA/Po 894/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-07-09

., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Nie ma podstaw do uznania, że decyzja o przydziale została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 36 ustawy...
Samorządowym Województwa (...) uznało za rażące naruszenie prawa okoliczność, że skarżący otrzymali przydział mieszkania w K., mimo że w mieście tym nie mieszkają...

III ARN 89/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-15

sądu administracyjnego z dnia 10 listopada 1992 r. rewizję nadzwyczajną wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, zarzucając wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego...
społeczny., W rozpoznawanej sprawie Sąd Najwyższy zważył, co następuje:, Rewizja nadzwyczajna zarzuca zaskarżonemu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego...

III SA 7/93 - Postanowienie NSA z 1993-01-20

rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Generalny Inspektor uchylił się od wydania decyzji, nadając swej odpowiedzi charakter pisma informująco...
ustawowego' określającego zakres kontroli, to prosi o wyjaśnienie, 'w jaki sposób (...) co najmniej dwukrotne naruszenie prawa przy przeprowadzaniu kontroli skarbowej...

III ARN 12/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-04-16

/, którym jest Prezes Głównego Urzędu Ceł., Utrzymującą ją w mocy decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 2 sierpnia 1991 r. należy ocenić jako wydaną z rażącym naruszeniem...
od cła i zwrot nienależnie pobranej należności celnej w trybie art. 79 prawa celnego., Należy uznać, że decyzja Dyrektora Urzędu Celnego z dnia 10 kwietnia 1991 r. została...

SA/Kr 524/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-06-15

zostały z rażącym naruszeniem prawa, gdyż czynności te należą do zadań zleconych drogą porozumienia., Z kolei czynności urzędowe wymienione w par. 1 pkt 14, 15 i 16...
również zostały z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast wbrew twierdzeniu Wojewody nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej same odpisy. Wniosek taki nie da...

SA/Wr 1852/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-24

nie mogą stwarzać wyłącznej podstawy do wzruszenia ostatecznych decyzji w przedmiocie wymiaru cła w trybie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa z powodu rażącego naruszenia prawa. Naczelny...
wyłącznej podstawy do wzruszenia ostatecznych decyzji w przedmiocie wymiaru cła w trybie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa z powodu rażącego naruszenia prawa., Nie można też przyjąć...
1   Następne >   +2   +5   8