Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-07-18

sądowoadministracyjne, w których przedstawiono pogląd, iż rażące naruszenie prawa jest wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretacji prawa, a odmienność...
od nieruchomości, nie może świadczyć o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej w związku z nową, odmienną interpretacją przepisu...

II FSK 1292/05 - Wyrok NSA z 2006-10-11

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z powodu rażącego naruszenia prawa należy kierować się przede wszystkim gramatyczną wykładnią tego pojęcia...
decyzji rażące naruszenie prawa., W stanowiącej przedmiot skargi decyzji Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, iż z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne...

I SA/Wr 1522/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-16

wolnostojącego garażu nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Jeżeli zaś chodzi o uchwałę pięciu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2001r. sygn. akt FPK 4/00, to według...
wydawał decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości za 2001r. z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącego niezbędną przesłanką do uznania przedmiotowego garażu...

II FSK 699/06 - Wyrok NSA z 2006-12-13

. Michał T., wystąpił do Urzędu Skarbowego W.-B. o:, 1/ stwierdzenie, rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji Urzędu Skarbowego W.-B. z dnia 29 grudnia 1997 r...
Skarbowego W.-B. z dnia 29 grudnia 1997 r., Po rozpoznaniu kwestii rażącego naruszenia prawa Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-B. decyzją z dnia 4 lutego 2004 r...

III SAB/Wa 38/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-08

[...] marca 2001 r. M. T., dalej zwany Skarżącym, wystąpił do Urzędu Skarbowego W.- [...] o:, 1) stwierdzenie, rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji Urzędu...
Izby Skarbowej w W. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Skarbowego W.- [...] z dnia [...] grudnia 1997 r., Po rozpoznaniu kwestii rażącego naruszenia prawa...

I SA/Bd 117/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-18

obowiązkiem podatkowym nieodpowiadającym treści normy prawnej nie stanowi rażącego naruszenia prawa oraz że błędna wykładnia prawa nie może być utożsamiana z rażącym naruszeniem...
zwrotu wpłaconego podatku od towarów i usług jest słuszny i czy mieści się w granicach zwykłego naruszenia prawa, czy też można mu przypisać cechy rażącego naruszenia prawa...

I SA/Ke 247/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Skarbowej podniósł, że rażące naruszenie prawa jest z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa. Jeżeli zaś przepis dopuszcza rozbieżną...
jako 'rażące' naruszenie prawa. Z rażącym naruszeniem prawa mamy więc do czynienia wtedy, gdy uchybienie prawu ma charakter oczywisty, jasny i bezsporny, nie dopuszczający...

II FSK 507/05 - Wyrok NSA z 2006-03-24

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z powodu rażącego naruszenia prawa należy kierować się przede wszystkim gramatyczną wykładnią tego pojęcia...
zmarłego Julia K. W uzasadnieniu żądania podniesiono, iż decyzje w sprawie podatku od nieruchomości wydano z rażącym naruszeniem prawa. Władysław K...

I SA/Rz 38/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Dyrektor Izby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...].09.2005r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...
administracyjnego'. Przedmiotową tezę odnieść można również do zapisu art. 247 § l Ordynacji podatkowej., Przesłanki rażącego naruszenia prawa, to przesłanka kwalifikująca...

I FSK 390/05 - Wyrok NSA z 2006-01-04

w art. 247 par. 1 ustawy -Ordynacja podatkowa. Podstawą żądania Strony jest zarzut rażącego naruszenia prawa, a więc przesłanka określona w art. 247 par. 1 pkt 3 O.p....
stwierdzić, że do zakresu pojęcia rażącego naruszenia prawa nie można zaliczyć każdego naruszenia, lecz tylko takie, które zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista...
1   Następne >   +2   +5   +10   100