Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II ARN 8/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

nie w każdym wypadku jest to rażące naruszenie prawa. Zależy to bowiem od tego w jakim zakresie rzeczowym i w jakim rozmiarze decyzja nie respektuje ustaleń planu. Dla oceny...
w decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji oczywiście nie świadczy o wydaniu tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa., Dla uznania, że zaskarżony wyrok...

II SA 1285/88 - Wyrok NSA z 1989-02-02

prawnej, lecz co najwyżej 'rażące naruszenie prawa'. Jednakże przepis art. 57 ust. 1 powołanej w decyzji ustawy nie określa jednoznacznie dopuszczalnej wielkości działki...
też nie może być mowy o 'rażącym naruszeniu prawa'. Zresztą zaskarżona decyzja ostateczna, jak i utrzymana przez nią w mocy decyzja organu I instancji, nie podają, dlaczego...

IV SA 90/89 - Wyrok NSA z 1989-05-19

Piwowarskich. Należy stwierdzić, iż udzielone St. S. pozwolenie na budowę zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisu art. 3 prawa budowlanego. Stwierdza się ponadto...
1988 r., złożył sprzeciw od wymienionej decyzji, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa. , Jeżeli przedstawione Naczelnemu...

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

wynikających z cytowanych wyżej przepisów stanowi rażące naruszenie prawa., Od powyższej decyzji Ernest B., Urszula G. i Krystian N. złożyli odwołanie do Ministra...
również wydać decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną; jeśli zaś taką decyzję wydał, nastąpiło to z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Sądu naruszenie przez organ...

II SA 1198/88 - Wyrok NSA z 1989-04-10

obywatela i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Bolesława Sz. na decyzję Zarządu Głównego Związku Bojowników...
zasady dwuinstancyjności godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe obywatela i musi być ocenione jako rażące naruszenie prawa. Oznacza to, że zaskarżona decyzja...

IV SA 622/88 - Wyrok NSA z 1989-07-31

par. 1 Kpa. Naruszenie to powoduje, że decyzja organu I instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa procesowego. Rażąco narusza więc prawo również decyzja organu...
właściwego. Naruszenie art. 47 i art. 48 prawa budowlanego polegało nie tylko na zastosowaniu tych przepisów do stanu faktycznego, do którego nie można było ich zastosować...

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

ono 'wydane z rażącym naruszeniem prawa oraz przepisów Kpa' /pismo z dnia 19 stycznia 1989 r., nadane w dniu 23 stycznia 1989 r./. , Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...
uwzględnić i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdzić nieważność decyzji z przyczyny określonej w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

II SA 1281/88 - Wyrok NSA z 1989-03-06

ma nastąpić na zasadzie par. 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia, zaniechanie uzyskania opinii Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego stanowi rażące naruszenie prawa...
, stanowi rażące naruszenia prawa., Z powyższych względów na podstawie art. 207 par. 3 Kpa w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa orzeczono jak w sentencji. ...

IV SA 885/89 - Wyrok NSA z 1989-12-11

rażące naruszenie art. 7 w związku z art. 18 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, art. 5 w związku z art. 20, art. 25 i art. 36 prawa wodnego oraz art. 17 w związku...
ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie. Stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyny rażącego naruszenia prawa...

IV SA 904/89 - Wyrok NSA z 1989-12-21

. Minister stwierdził dalej, że zaskarżona decyzja 'jest zasadna', albowiem nie stwierdzono, by została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej /art...
, a zwłaszcza Naczelnik Gminy i Miasta w K.D., nadużyły swoich uprawnień. Z rażącym naruszeniem prawa nie tylko nie dopełnił on obowiązku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości...
1   Następne >   3