Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1425/96 - Wyrok NSA z 1997-09-17

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ następuje wtedy, gdy treść decyzji...
interpretacji danej normy. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa., Wreszcie w orzecznictwie...

III SA 1134/96 - Wyrok NSA z 1997-11-28

Rozstrzygający dla oceny, czy zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, jest stan prawa w dniu wydania tej decyzji...
, powołując się na art. 156 par. 1 pkt 2 art. 157 par. 2 Kpa. Spółka zarzuciła decyzji organu podatkowego instancji z dnia 17 września 1993 r. rażące naruszenie prawa...

III SA 422-427/96 - Wyrok NSA z 1997-06-18

Jeżeli przepis prawa dopuszcza możliwość rozbieżnej jego interpretacji, to wybór jednej z nich nie może być oceniony jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
. /IV SA 716/86/, że: 'Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa zachodzi wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu...

I SA 1517/95 - Wyrok NSA z 1997-02-04

się ona ostateczna, stanowi rażące naruszenie prawa., Pogląd taki wyraził już w przeszłości Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 grudnia 1986 r. IV SA 620/96...
/Gazeta Prawnicza 1987 nr 21 str. 8/ stwierdzając m.in., iż naruszenie zasady trwałości decyzji administracyjnej /art. 16 par. 1 Kpa/ jest rażącym naruszeniem prawa...

III SA 508/96 - Wyrok NSA z 1997-07-16

tej nie podlega, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Dwunastoma decyzjami wydanymi w okresie od 30.8.1994 r. do 9.6.1995 r. Urząd...
poglądy prawne Izby Skarbowej, a dodatkowo podniósł, że przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji może być tylko rażące naruszenie prawa, którego w rozpatrywanej...

V SA 338/96 - Wyrok NSA z 1997-12-03

. Naruszenie wyłączności stosowania określonego trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji stanowi rażące naruszenie prawa. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji. Stosownie...
stosowania określonego trybu nadzwyczajnego weryfikacji decyzji stanowi rażące naruszenie prawa., O tym, który z trybów nadzwyczajnych powinien być zastosowany do weryfikacji...

IV SA 1715/95 - Wyrok NSA z 1997-06-20

§ 1 i 2 kpa, że orzeczenie z dnia [...] zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu tej decyzji przytoczono następującą argumentację uzasadniającą...
należy uznać, że orzeczenie odmawiające przyznania prawa własności czasowej gruntu wydane zostało z rażącym naruszeniem, gdyż art.7 ust.2 powołanego wyżej dekretu...

SA/Wr 2098/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-11-04

niekwalifikowaną. W sytuacji zaś, gdy z samego wniosku strony wynika, iż domaga się ona weryfikacji decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, postępowanie w sprawie winno...
zaś, gdy z samego wniosku strony wynika, iż domaga się ona weryfikacji decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, postępowanie w sprawie winno się zakończyć wydaniem decyzji...

III SA 457/96 - Wyrok NSA z 1997-07-09

- interpretacji zaprezentowanej przez organ I instancji zawartych umów., W odwołaniu sformułowano także drugi zarzut rażącego naruszenia przez wynik kontroli przepisów prawa...
na skargę Minister Finansów uznał skargę za bezzasadną i wniósł ojej oddalenie. Co do zarzutu rażącego naruszenia prawa procesowego przez wynik kontroli zaznaczył...

III RN 57/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-01-22

do art. 57 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w związku z art. 10 ustawy nowelizacyjnej z dnia 1 marca 1996 r. - stanowi rażące naruszenie prawa...
w znowelizowanym art. 393[1] Kpc stwarza istotny punkt odniesienia co do określania granic zaskarżania prawomocnych orzeczeń NSA z powodu 'rażącego naruszenia prawa'. Mianowicie...
1   Następne >   +2   +5   +10   15