Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 442/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-15

zmiany postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego na podstawie powyższego przepisu było bowiem stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przez organ dokonujący...
interpretacji. Mając na uwadze znane orzecznictwo dotyczące kwestii rażącego naruszenia prawa, zdaniem strony rozbieżności interpretacyjne pojawiające się przy wydawaniu...

I FSK 1362/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

I instancji nie wydał decyzji z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Od powyższej decyzji K. S. złożyła odwołanie...
, w którym wniosła o jej uchylenie. Zakwestionowanemu rozstrzygnięciu podatniczka zarzuciła:, 1) rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 6a i art. 14 ust. 3 ustawy...

I SA/Wr 149/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-04

w sprawie jest naruszeniem prawa, mającym charakter rażący. Zwracając się o udzielenie interpretacji Spółka wskazała, że świadczenie usług w zakresie udzielenia pożyczek...
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego w sposób rażący naruszył prawo, nie domagając się szczegółowego przedstawienia stanu faktycznego sprawy., O rażącym naruszeniu prawa...

III SA/Wa 674/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-06

nie daje prawa do 'uzupełniania', bądź 'poprawiania' jego treści w sposób niekorzystny dla podatnika, takie działanie stanowi bowiem wyraz rażącego naruszenia art. 2...
Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] r. W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że rażącym naruszeniem prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności...

I SA/Wr 119/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-28

brzmieniem art.83 ust.1 pkt 22 lit.b ustawy o VAT. W zakresie rozumienia pojęcia rażącego naruszenia prawa, Spółka powołuje orzecznictwo sądów administracyjnych do art. 247...
w sposób przedstawiony w postanowieniu Naczelnika D. Urzędu Skarbowego. Rażącym naruszeniem prawa jest 'nieprawidłowe zastosowanie przepisu, którego treść nie budzi wątpliwości...

III SA/Wa 168/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-13

wystąpiła z żądaniem stwierdzenia nieważności tej decyzji argumentując, iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazała mianowicie, iż mimo posiadanej wiedzy...
mają charakter materialny i tkwią w samej decyzji. Dodał, iż naruszenie prawa skutkuje stwierdzeniem nieważności decyzji tylko wtedy, gdy ma ono charakter rażący...

I FSK 802/06 - Wyrok NSA z 2007-05-18

również, że o rażącym naruszeniu prawa można mówić jedynie w przypadku, gdy proste zestawienie treści decyzji z treścią przepisu prawnego wskazuje na istnienie...
naruszenie prawa materialnego lub procesowego. Stwierdzona nieprawidłowa interpretacja art. 14 a) ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT w ocenie organu nie stanowiła rażącego...

I OSK 996/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

nieważności decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia [...], w części pkt II, dotyczącej przyznania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, zarzucając rażące naruszenie prawa...
wykładnia nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości., Skoro zatem...

I SA/Go 461/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-22

wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa , to jest:,  art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1...

I SA/Go 436/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-22

co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreśliła, że naruszenie prawa jest 'rażące' , jeżeli czynność...
wskazywała , że rażące naruszenie prawa podobnie definiują sądy administracyjne. Na poparcie cytowała m.in. wyrok NSA w sprawie o sygn. akt FSK 2294 / 04...
1   Następne >   +2   +5   +10   100