Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2879/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

transportowych za 2006 r. - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Orzekając w pierwszej instancji organ podniósł, że z wniosku skarżącego nie wynikało wprost...
odmówiło stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji stwierdzając, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wr 442/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

, że decyzja Kolegium został wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 6, art. 7 i art. 127 § 1 kpa - poprzez 'niewskazanie w uzasadnieniu decyzji przepisu, z którego wynika...
naruszeniu prawa. Przywołując poglądy sformułowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii rażącego naruszenia prawa oraz treść art. 59 ust. 1 i art...

II GSK 1711/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że z rażącym naruszeniem prawa w świetle powołanego przepisu mamy do czynienia...
interpretacyjnych. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej sprzeczności z przepisami prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja...

III SA/Kr 810/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

SKO w dniu [.....] 2013r. wydało opisaną na wstępie decyzję stwierdzającą nieważność własnej decyzji z dnia [.....] 2013r., gdyż zapadła z rażącym naruszeniem prawa...
, co stanowi przesłankę określoną przepisem art.156 § 1 pkt. 2 K.p.a., Rażącego naruszenia prawa organ upatruje w tym, że przyznanie A. L. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Po 906/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-01

na brak ustaleń odnośnie tych wartości w obszarze analizowanym. Zdaniem Kolegium jest to niewątpliwie naruszenie prawa, lecz nie może być uznane za rażące. Przeprowadzona...
oraz informacji o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) brak jest podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Zdaniem organu...

II GSK 541/13 - Wyrok NSA z 2014-05-30

kwestionującego charakter stwierdzonego rażącego naruszenia prawa przez Kierownika Biura ARiMR, stwierdził, że nie dokonywał ustaleń wielkości stwierdzonych nieprawidłowości odnośnie...
z PEG., Sąd pierwszej instancji podniósł, że cechą rażącego naruszenia prawa jest pozostawania treści decyzji w oczywistej sprzeczności z treścią zastosowanego przepisu...

I SA/Bd 621/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-15

legalność decyzji odmiennie interpretują przepisy prawa i dochodzą do odmiennych wniosków, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa. Rozbieżność w wykładni prawa nie stanowi...
bowiem przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 O.p. Zastosowanie przy wydaniu decyzji jednej z możliwych interpretacji niejednoznacznych...

I SA/Gd 1259/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-17

'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, wskazując, że naruszenie prawa będzie miało cechę rażącego wtedy, gdy czynności...
rządzące postępowaniem podatkowym, przez co dopuścił się również rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego., Decyzją z dnia 13 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił...

II GSK 1717/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

nieważność decyzji, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Rażącym naruszeniem prawa w świetle powołanego przepisu mamy do czynienia...
, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu 156§1 pkt 2 k.p.a. jest takie naruszenie normy prawa obowiązującego, które jest na tyle wyraźne, że nie budzi wątpliwości...

II FSK 2878/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku nie wynikało wprost...
do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100