Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 588/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-07

w postępowaniu organu I instancji naruszenie prawa i utrzymał decyzję w mocy; powoduje to, że decyzja organu odwoławczego jest również dotknięta wadą nieważności z powodu rażącego...
naruszenia prawa. , Zgodnie z art. 16 par. 1 Kpa decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji...

III ARN 8/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

od wymienionego wyroku Minister Sprawiedliwości zarzucił, iż wydany on został z rażącym naruszeniem prawa oraz interesu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wniósł...
odmiennego poglądu wydany został z rażącym naruszeniem prawa., Kodeks postępowania administracyjnego nie reguluje, w jakim czasie powinna być wniesiona rewizja nadzwyczajna...

I SA 890/82 - Wyrok NSA z 1982-11-12

administracyjnego. , Skargę taką jednak złożyły Stefania i Helena Z. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji lub stwierdzenie jej nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...
w kierunku ochrony ich słusznych interesów. , Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że powyższe naruszenia prawa procesowego miały istotny wpływ na wynik sprawy, w związku...

III ARN 7/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Administracyjnego - wydane z rażącym naruszeniem prawa., Wymieniony wyrok Naczelny Sądu Administracyjnego zaskarżył Minister Sprawiedliwości rewizją nadzwyczajną wniesioną w dniu...
administracji państwowej, mimo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mylnie ustaliły, że wnioskodawczyni posiada w użytkowaniu wieczystym działkę budowlaną. Prawo...

III ARN 9/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

naruszeniem prawa. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania bowiem było zarządzenie nr 18/74 Naczelnika Powiatu w W. z dnia 14 lutego 1974 r., które nie mogło obowiązywać, wobec...
rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której zarzucając mu rażące naruszenie art. 8 ust. 8 pkt 1 lit. 'b' i ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r...

III ARN 3/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

/rażące naruszenie prawa lub interesu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej/ zostały określone w sposób identyczny jak w art. 417 par. 1 zdanie pierwsze Kpc. Stanowi to dodatkowy...
wstrzymano się z uzbrojeniem terenu., Z powyższych względów Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutu rażącego naruszenia przytoczonych w rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa...

III ARN 14/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

Administracyjnego zaskarżył rewizją nadzwyczajną Minister Sprawiedliwości. Rewizja nadzwyczajna oparta na zarzucie rażącego naruszenia art. 21 prawa budowlanego z dnia 24...
instancji. Naczelny Sąd Administracyjny dopatrzył się naruszenia przez te organy prawa materialnego i procesowego przez to, że sprawa została rozpoznana na podstawie art. 21...

SA/Wr 191/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-24

nieważności własnej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta, jako wydanych z rażącym naruszeniem przepisu art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, według...
stwierdzenie, że najemcy lokalu przysługuje legitymacja do występowania z wnioskiem o wydanie mu pozwolenia na taką budowę. Artykuł 34 ust. 1 prawa lokalowego...

II SA 1474/82 - Wyrok NSA z 1982-11-17

Wojewody do Naczelnego Sądu administracyjnego, zarzucając jej naruszenie art. 36 prawa o aktach stanu cywilnego i podnosząc m.in., że obowiązujące przepisy nie wprowadzają...
mogą wynikać wyłącznie z przepisów prawa. Organ administracji zatem, wydając decyzję, nie może ani nałożyć na obywatela obowiązku, ani odmówić mu przyznania uprawnienia...

II SA 919/81 - Wyrok NSA z 1982-01-05

stosowanie przepisów prawa materialnego, uchybienia procedurze administracyjnej/, jak i wady decyzji polegające na niewłaściwej ocenie okoliczności faktycznych bądź niewłaściwym...
odwoławczy obydwu tych przepisów stanowi więc także ich naruszenie, które miało istotny wpływ na wynik sprawy i uzasadnia uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art...