Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Sz 1796/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-25

w którym organ stwierdza się, że nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W dacie wydania decyzji z dnia [...] r. Spółdzielni Pracy A. nie przysługiwało prawo zarządu, ale prawo...
użytkowania, które nie przekształciło się w prawo zarządu. Skoro kwestionowaną decyzją wygaszono prawo nieistniejące, to jest to równoznaczne z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Gd 2886/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-10-12

stanowi rażące naruszenie prawa. Grunt ten bowiem był związany z prowadzoną przez skarżących działalnością oświatową., Rozpoznając sprawę w zakresie wynikającym zarówno...
wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono, albo też wbrew przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia...

II FSK 242/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

było wydanie tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa to jest art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez wymierzenie podatku od nieruchomości jako najemcy...
za 2001 r., W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wskazało, że 'cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu...

II FSK 284/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

Ordynacji podatkowej, w tym także wskazywane przez wnioskodawcę rażące naruszenie prawa. Wskazało Kolegium, iż w świetle nieprecyzyjnie sformułowanej i budzącej...
nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa, uznając Kazimierza R. za posiadacza zależnego, na którym spoczywa obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. Interpretacja...

II FSK 421/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

rażącego naruszenia prawa wymienioną w art. 247 par. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./ - dalej...
przesłanka rażącego naruszenia prawa, wymieniona w art. 274 par. 1 pkt 3 Ord. pod. Zdaniem Kolegium, z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne treść art...

II FSK 419/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

rażącego naruszenia prawa wymienioną w art. 247 par. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./ - dalej...
przesłanka rażącego naruszenia prawa, wymieniona w art. 274 par. 1 pkt 3 Ord. pod. Zdaniem Kolegium, z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne treść art...

II FSK 420/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

rażącego naruszenia prawa wymienioną w art. 247 par. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 ze zm./ - dalej...
przesłanka rażącego naruszenia prawa, wymieniona w art. 274 par. 1 pkt 3 Ord. pod. Zdaniem Kolegium, z uwagi na nieprecyzyjną i budzącą wątpliwości interpretacyjne treść art...

I SA/Wa 181/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-22

, dotyczącej przyznania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, zarzucając rażące naruszenie prawa, a Minister Infrastruktury, decyzją z dnia [...] kwietnia 2004 r. odmówił...
nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji, gdyż nie ma charakteru rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia...

II FSK 107/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

., W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wyjaśniło, że skarżący we wniosku wskazał na rażące naruszenie prawa jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności. Zdaniem Samorządowego...
lokalnych /Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm./ organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego nie dopuścił się rażącego, naruszenia prawa...

II FSK 126/05 - Wyrok NSA z 2005-10-21

wyjaśniło, że skarżący we wniosku wskazał na rażące naruszenie prawa jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z uwagi...
ze zm./ organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Takie stanowisko - jak podkreśliło...
1   Następne >   +2   +5   +10   100