Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 547/07 - Wyrok NSA z 2008-06-12

. Organ odwoławczy nie wykazał bowiem rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w tym przepisie. Uzasadniając odwołanie SKO stwierdziło, że istota otrzymywanego...
Ordynacji podatkowej, nie zajmując jednocześnie żadnego stanowiska w kwestii rażącego naruszenia prawa. Orzekając zaś jako organ odwoławczy nie ustosunkował się do podniesionego...

II SA/Wa 815/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-09

[...] maja 2006 r. nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 98 ust. 1 w związku z art. 99 pkt 2 i art. 92 ustawy o Straży Granicznej oraz § 2 ust. 2...
także, że zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem, rażące naruszenie prawa występuje w przypadku naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez zbędnych wątpliwości...

I SA/Go 740/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-16

. Nie przeprowadzenie postępowania dowodowego stanowi w tym przypadku rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ I instancji podczas wydawania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie...
powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego w zw. z art. 87 Konstytucji RP., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Go 1090/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

. wniosek, żądając, w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku (jak i później w odwołaniu) RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wa 2053/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-30

temu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., należało uznać za rażące naruszenie prawa, które w myśl postanowień art. 156 § 1 pkt 2...
administracyjnego, przez przyjęcie, że nadania skarżącej stopnia nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta G., nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu...

III SA/Wa 675/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-18

'Op'), zarzucając ww. decyzji rażące naruszenie prawa poprzez:, - niezastosowanie regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r...
wniosku art. 247 § 1 pkt 3 Op. Zarzuciła decyzji Dyrektora UKS rażące naruszenie prawa poprzez niezastosowanie regulacji prawnej zawartej w art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1...

I SA/Go 1091/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-10

r. wniosek, żądając w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreślała, powołując się na doktrynę, iż naruszenie prawa jest 'rażące', jeżeli czynność...

IV SA/Wa 1671/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

lub z rażącym naruszeniem prawa. Oznacza to, że nie każde naruszenie prawa pociąga za sobą nieważność decyzji, ale jedynie przypadki oczywistego i ciężkiego naruszenia prawa...
rażące naruszenie prawa, stwierdził iż zarzut ów nie zasługuje na uwzględnienie. Nawet pomimo tego, że przy doręczaniu decyzji z [...] lutego 1969r. zastosowano...

I OSK 1518/07 - Wyrok NSA z 2008-10-16

kwoty bazowej służącego do ustalenia miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpoznania odwołania Minister Spraw...
wynikającą z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. polegająca na rażącym naruszeniu prawa dotyczy sytuacji, gdy podstawa prawna decyzji istnieje, jednak rozstrzygnięcie zawarte w decyzji...

I SA/Wr 172/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

wyszczególnionych w tym przepisie, ale jedyną przesłanką do uchylenia postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego mogło być rażące naruszenie prawa przez ten organ...
z rażącym naruszeniem prawa. Poza tym ocena kompletności wniosku o udzielenie interpretacji w zakresie szczegółowości przedstawienia stanu faktycznego nie mieści się w kognicji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100