Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 1817/95 - Wyrok NSA z 1996-04-12

z takich rozstrzygnięć nie można by kwalifikować jako 'rażącego naruszenia prawa'. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga dotyczyła decyzji odmawiającej...
stwierdzenia nieważności wyniku kontroli, któremu zarzuciła rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/., Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno Naczelnego Sądu...

III SA 529/95 - Wyrok NSA z 1996-04-05

Obowiązkiem Izby Skarbowej w decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Urzędu Skarbowego z powodu rażącego naruszenia prawa jest wykazanie, że naruszenie to ma charakter...
rażący, w tym także że jest to oczywiste naruszenie przepisów prawa., W wypadku nie wykonania tego obowiązku, Izba Skarbowa narusza art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

i Leśnictwa wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko o rażącym naruszeniu prawa, polegającym na wadliwym obliczeniu opłat., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
z rażącym naruszeniem prawa (...) nie doliczona została (...) opłata za sumę metali ciężkich (...)'. Ograniczając się do takiego stwierdzenia, organ wyższego stopnia uznał...

I SA 486/96 - Wyrok NSA z 1996-10-16

stwierdzenia nieważności decyzji nie stanowi rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w trybie nadzoru, ani nawet jej uchylenia...
określili jako rażące naruszenie prawa, jakim było skierowanie decyzji do podmiotu, którego nie było, który nie brał udziału w postępowaniu, a tym bardziej nie mógł...

SA/Lu 1228/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-08

Naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
podatkową., Z tych też przyczyn naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie...

II SA 876-878/95 - Wyrok NSA z 1996-01-15

się także tylko do tej części decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, w której do konkretnych części nieruchomości nastąpiły nieodwracalne skutki prawne., Jeśli zaś w części...

III ARN 69/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-02-08

./, zarzucając powyższemu wyrokowi rażące naruszenie przepisów art. 207 par. 1 i 3 i art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa oraz art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego /Dz.U. 1974 nr 38 poz. 229...
, na podstawie tego przepisu. Przyjęcie przez Sąd, że nastąpiło w tym momencie rażące naruszenie prawa, jest jednak - zdaniem rewidującego - niezrozumiałe. Rewidujący broni...

III SA 565/95 - Wyrok NSA z 1996-04-17

O rażącym naruszeniu prawa mówić można tylko wówczas, gdy proste zestawienie treści rozstrzygnięcia z treścią zastosowanego przepisu prawa wskazuje na ich oczywistą...
niezgodność /por. wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1988 r. III SA 481/88 - nie publikowany/., W konsekwencji traktowanie naruszenia prawa jako 'rażące' może mieć miejsce...

II SA 351/95 - Wyrok NSA z 1996-03-11

ciężkimi wadami wymienionymi w art. 156 par. 1 Kpa. Między innymi stwierdza się nieważność decyzji wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1...
pkt 2 Kpa/. , Rażące naruszenie prawa jest to niejako naruszenie kwalifikowane. Zachodzi ono wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym...

III RN 2/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-04

Podstawę rewizji nadzwyczajnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowi rażące naruszenie prawa przez zaskarżony wyrok, co oznacza, że nie jest wystarczające...
odpowiadających przepisom prawa powszechnie obowiązującego, lecz na podstawie pisma okólnego stanowiło rażące naruszenie przepisów art. 2 ust. 1 lit. 'e' dekretu...
1   Następne >   +2   +5   +10   17