Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 3032/00 - Wyrok NSA z 2002-07-11

Rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną formę naruszenia prawa. W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjęto, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia...
przepisami prawa procesowego procedurą postępowania. Rażące naruszenie prawa jest z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w stosowaniu prawa...

III SA 3116/00 - Wyrok NSA z 2002-08-29

Rażące naruszenie prawa z reguły bowiem jest wyrazem ewidentnego jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa; jeśli jednak przepis dopuszcza rozbieżną interpretację...
/albo, co się częściej zdarza -inna interpretacja zostanie uznana za lepszą, słuszniejszą albo bardziej racjonalną/ nie może być oceniany jako naruszenie prawa 'rażące...

IV SA 2735/01 - Wyrok NSA z 2002-10-07

za rażące naruszenie prawa, to jest art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego. W kwestionowanej decyzji nie ujęto też parkingu., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zawarte zostało...
administracyjnych. Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest ustalenie, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, przy czym...

III SA 3630/00 - Wyrok NSA z 2002-11-12

na nowo zasadności stanowiska zajętego przez izbę skarbową., 2. Pojęcie rażącego naruszenia prawa nie ma ściśle określonego znaczenia /art. 247 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Nie oznacza to wszakże, że kategoria rażącego naruszenia prawa ma charakter całkowicie...

III SA 2643/01 - Wyrok NSA z 2002-11-25

decyzji. Trudno bowiem zgodzić się z poglądem, iż wydane na urzędowych formularzach decyzje obarczone są tego rodzaju wadami oraz że stanowi to rażące naruszenie prawa...
w świetle art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Za rażące naruszenie prawa można by uznać oczywisty brak uzasadnienia decyzji., 2. Pogwałcenie zasad ogólnych postępowania /art. 7-9, art...

III SA 293/02 - Wyrok NSA z 2002-12-16

w postępowaniu podatkowym. Ostatecznymi decyzjami są takie decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym. , 2. Rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas...
Inspektora Kontroli Skarbowej. Jako podstawę prawną żądania podano przepis art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a więc rażące naruszenie prawa. Zdaniem Spółdzielni...

III SA 3081/00 - Wyrok NSA z 2002-07-25

Zarzut rażącego naruszenia prawa, a więc takiego naruszenia, które jest oczywiste i wynika z treści nie budzącego wątpliwości przepisu. Tymczasem przepis ten budził...
możliwość przyjęcia, że Urząd Skarbowy rażąco przepis ten naruszył. Innymi słowy powołując się na wspomnianą uchwałę i stanowiąc zarzut rażącego naruszenia prawa, skarżący sami...

III SA 2927/01 - Wyrok NSA z 2002-02-13

Na ocenę wystąpienia w sprawie rażącego naruszenia prawa istotny wpływ może mieć duża ilość tych naruszeń i ich waga dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Duże...
sposób i występują w doktrynie różnice w jego rozumieniu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa. Minister Finansów nie podzielił również zarzutu strony, iż Izba...

IV SA 1246/00 - Wyrok NSA z 2002-05-22

z dnia 13.07.1989 r. Kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Z. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W dacie...
budowlanego z 1974 r. Stanowi to rażące naruszenie prawa tj. art. 29 Prawa budowlanego z 1974 r. co zgodnie z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa jest, podstawą do stwierdzenia nieważności...

III ZP 34/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-16

. Jest to okoliczność ważna ze względu na odmienne ujęcie podstaw do wniesienia rewizji nadzwyczajnej /rażące naruszenie prawa zarówno materialnego, jak i procesowego/ i podstaw...
na losy zagadnienia prawnego. Jeżeli bowiem w sprawie wywołanej rewizją nadzwyczajną nie występuje rażące naruszenie prawa, rewizja ta podlega oddaleniu, choćby...
1   Następne >   +2   +5   +10   44