Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 157/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

III SA/Po 148/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

, sprzeciw., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów...
pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Prokurator...

III SA/Po 158/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

I SA/Gd 1044/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

do czerwca 2008 r. W/w żądanie strona oparła na art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wskazując, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego...
dotyczących ustalania proporcji odliczenia podatku naliczonego., Według Spółki, naruszenie prawa w stopniu rażącym przejawia się tym, że organ pierwszej instancji...

III SA/Po 149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

[...], nr [...]. Uzasadniając zgłoszone żądanie podatniczka podniosła, że kwestionowana przez nią decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku...
do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności przedmiotowej decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

przez niego decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku postępowania, jak i w rozstrzygnięciu Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wykroczył...
wyżej wady postępowania łącznie i każda z osobna pozwalają uznać, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności...

III SA/Po 156/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...

III SA/Po 159/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...

III SA/Po 160/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
wniósł, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100