Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 632/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
Skarbowej w K. nie zgodził się z oceną, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a w rezultacie zaskarżoną...

I SA/Gl 633/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
, że decyzja Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], znak: [...] była nieprawidłowa i została wydana rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia przedmiotowy...

II SA/Wr 618/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie bowiem z treścią 'art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2' ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną...

I SA/Wa 1879/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-14

administrację publiczną na rzecz Powiatu W., stanowi, zdaniem Marszałka Województwa [...], rażące naruszenie prawa., Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia [...] czerwca 2009 r...
1999 r., bowiem decyzja ta nie wyczerpuje w żaden sposób przesłanek określonych w art. 156 § 1 kpa., Zdaniem organu, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

opisano dotychczasowy przebieg postępowania w tej sprawie wskazując,, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 61, ust. 1 pkt 1 upzp...
zaskarżonych decyzji. Skarżący prezentował pogląd,, że skoro nie wykazano rażącego naruszenia prawa w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Wr 201/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanego powyżej zezwolenia, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisów:, - art. 27 ust. 2 pkt...
i jest rażącym naruszeniem prawa';, - art. 43 ustawy o odpadach i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych...

I FSK 297/10 - Wyrok NSA z 2011-01-26

stwierdził, iż z rażącym naruszeniem prawa nie mamy do czynienia tam, gdzie na gruncie tego samego przepisu może być dokonana odmienna wykładnia. Rażące naruszenie występuje...
. pełnomocnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 2, art. 7, art. 9, art. 87 i art...

III SA/Wa 2564/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wskazując, iż ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez pominięcie...
z opodatkowania przewidzianego ww. przepisie ustawy o podatku akcyzowym nie stanowi rażącego naruszenia prawa, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu odwoławczym Skarżący...

II SA/Wr 169/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla O. we W., Kolegium wyjaśniło, że w literaturze został wyrażony pogląd, iż naruszenia prawa mają charakter rażący...
w całości lub w części, a w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtował się pogląd, że rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 in fine...

I SA/Rz 848/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-15

, podniosło że w tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że decyzje Prezydenta Miasta P. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi przesłankę nieważności...
i jako przesłankę ich wydania wskazano rażące naruszenie prawa przez organ I instancji. Z treści uzasadnień decyzji Kolegium w żaden sposób nie wynika na czym polegało owo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100