Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III RN 62/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

. stwierdził nieważność powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie błędnie zastosowano tzw. zawieszoną...
wydaną z rażącym naruszeniem prawa należy uchylić bez względu na to, z czyjego powodu powstało owo naruszenie prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpoznaniu wniosku...

III RN 39/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

grudnia 1997 r. stwierdził nieważność powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie błędnie zastosowano...
. Ponadto decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa należy uchylić bez względu na to, z czyjego powodu powstało owo naruszenie prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł...

II SA/Kr 1408/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-03-21

Administracyjny zważył co następuje., Zdaniem Kolegium, rażące naruszenie prawa w przedmiotowej sprawie, polega na naruszeniu art. 9 ust. 1 ustawy o terenach budownictwa...
, a może nią być tylko takie, które można uznać za rażące /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. W zakresie wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', ustalona została jednolita...

V SA 463/99 - Wyrok NSA z 2000-02-18

Głównego Urzędu Ceł stwierdził nieważność tej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa /art. 158 par. 1 pkt 2 Kpa/ z uwagi na fakt, iż sprowadzony samochód...
. W niniejszej sprawie zaskarżona jest decyzja GUC z 22 lutego 1999 r., której Skarżący zarzuca: błędną wykładnię i stosowanie art. 14 ust. 1 pkt 7 Prawa celnego, rażące naruszenie...

SA/Bk 392/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

nadzoru, ponieważ - zdaniem skarżącej Rady - nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu podniesiono, iż zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
naruszeniem prawa. Kolegium nie potwierdziło rażącego naruszenia prawa, a jedynie istotne naruszenie prawa, natomiast przepisy Kpa, do których odsyła art. 91 ustawy...

I SA 1849/98 - Wyrok NSA z 2000-01-11

Polskich dokonane zostało bez rażącego naruszenia prawa ale wyłącznie to, iż zaskarżone decyzje nadzorcze są pod względem procesowym w stopniu znacznym wadliwe i winny...
. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, skutkującym stwierdzeniem jej nieważności. Uznając za niezbędne ustalenie stanu prawnego...

III SA 1217/99 - Wyrok NSA z 2000-05-26

została z rażącym naruszeniem prawa., Minister Finansów decyzją z dnia 22.12.1998 r. wniosku tego nie uwzględnił i odmówił stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji...
nie można uznać, iż było wynikiem rażącego naruszenia prawa przez organy podatkowe. W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądowego o rażącym naruszeniu prawa...

I SA 1463/99 - Wyrok NSA z 2000-02-15

wadami, jednakże - w jego ocenie - nie noszą one znamion rażącego naruszenia prawa ani też nie wyczerpują żadnej z pozostałych przesłanek określonych w art. 156 par. 1 Kpa...
jednak rażącego naruszenia prawa. Nie można bowiem w ten sposób ocenić sytuacji, w której Kurator działający w rzeczywistości w imieniu wojewody - kurator...

IV SA 794/98 - Wyrok NSA z 2000-06-13

podstaw do rozstrzygania własnych spraw z przyjęciem, że decyzja wójta jest nieważna, bo ich zdaniem wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Wskazuje to wyraźnie art...
. Być może, że wskazana decyzja wójta gminy jest wadliwa od strony prawnej i podjęta nawet z rażącym naruszeniem prawa, jednakże organ rozpoznający sprawę pozwolenia...

I SA/Po 3036/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-09

stwierdziło, że Zbigniew C., wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji wskazał jako podstawę swojego żądania rażące naruszenie prawa, wymienione w art. 247 par. 1 pkt 3...
rozważyć czy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 1996...
1   Następne >   +2   +5   +10   30