Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 1013/91 - Wyrok NSA z 1991-12-12

Istotą rażącego naruszenia prawa jest pominięcie w sposób pełny, oczywisty i przez to niejako demonstracyjny nakazu bądź zakazu określonego postępowania., Rażące...
miejscowej rady pracowniczej. W żadnym razie nie można więc uznać, że jego decyzja o rozwiązaniu ze skarżącym stosunku pracy została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

III SA 1246/91 - Wyrok NSA z 1991-12-19

skutki niemożliwe do zaaprobowania w praworządnym państwie. oddala skargę. Decyzje Dyrektora Urzędu Celnego były wydane z rażącym naruszeniem prawa, co z kolei dawało...
ich nieważności może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego., Stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyny rażącego naruszenia...

IV SA 1024/90 - Wyrok NSA z 1991-01-15

orzekające rozszerzająco. Prowadziłoby to w istocie, z rażącym naruszeniem zasady praworządności, nie do stosowania, lecz do stanowienia prawa przez organy administracji...
zezwalającym na zakwalifikowanie tego pozwolenia na budowę jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, wywołującym skutek przewidziany w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa,, Przepisy...

III SA 1083/91 - Wyrok NSA z 1991-12-04

uchyla zaskarżoną decyzję. Nie mogło być rażącym naruszeniem prawa nie wyciągnięcie konsekwencji prawnych z faktu nie prowadzenia księgi przez podatnika zwolnionego...
nie może być oceniona jako rażące naruszenie prawa. Ta kwalifikowana forma nieposzanowania normy prawnej odnosi się tylko do sytuacji oczywistych gdy przekroczenie prawa jest jasne...

SA/Kr 1512/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-12-19

1991 r. o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały. Wojewoda K. rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 września 1991 r...
mogą być tylko 'istotne' naruszenia prawa. Brak konsultacji przedmiotowej uchwały nie jest błędem, dotykającym merytorycznej strony uchwały., W skardze wyrażono...

II SA 937/91 - Wyrok NSA z 1991-11-26

, aczkolwiek niesprawiedliwemu i niemoralnemu, nie można przypisać rażącego naruszenia prawa między innymi z tego względu, że nie można przyjąć, iż wywołało ono skutki, które byłyby...
ich jest zarzut, że zwolnienie skarżącego ze służby w MO nastąpiło w wyniku rażącego naruszenia prawa materialnego. Jest to podstawa do stwierdzenia nieważności wymieniona...

III ARN 32/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-03-14

temu zarzuca się rażące naruszenie prawa przez obrazę art. 7, art. 155 i art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa oraz art. 89 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...
, co następuje:, Rewizja nadzwyczajna nie wykazała, żeby zaskarżony nią wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego był wydany z rażącym naruszeniem prawa, bo nie narusza...

SA/Kr 162/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-03-27

rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...
rozpoznających sprawę; orzeczenia podpisane przez inne osoby lub przez niektórych tylko członków komisji są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa...

III ARN 23/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-07-19

budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie budynku., W rozpatrywanej sprawie nastąpiło rażące naruszenie praw osób trzecich na co wskazał zasadni Naczelny Sąd...
decyzji uwzględniającej całość elementów jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, wymienionych w art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo...

I SA 577/91 - Wyrok NSA z 1991-08-02

wysokości niż to określają obowiązujące przepisy jest niewątpliwie rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. ...
1   Następne >   +2   5