Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 301/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-05

to rażące naruszenie prawa polegające na tym, że skoro organ odwoławczy rozpoznawał ściśle sprecyzowany zarzut skarżącego i uznał w istocie ten zarzut za trafny...
na rażące naruszenie prawa, co zostało wyżej wykazane. , Zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego został zasądzony na podstawie art. 208 Kpa. ...

SA/Kr 429/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-10

argumentami zarzucił w niej, że organy orzekające dopuściły się rażącego naruszenia prawa. Odmowę wydania aktu własności spornej działki, uważa za bezzasadną, gdyż w dniu 4...
z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa i dlatego też na zasadzie art. 207 par. 1 i 3 stwierdzono ich nieważność., Rzeczą organu administracji...

II SA 782/81 - Wyrok NSA z 1981-12-08

wznowienia postępowania podlega stwierdzeniu nieważności z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co skutkować musiało stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy z dnia 18...

II SA 52/81 - Wyrok NSA z 1981-09-04

i bezpodstawne skorzystanie z tego trybu wobec decyzji nieostatecznej stanowi rażące naruszenie prawa i z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa skutkuje stwierdzenie nieważności...
okoliczności lub dowody istniejące w dniu wydania decyzji i mu nie znane /art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa/. Niezależnie więc od rażącego naruszenia prawa w postaci bezpodstawnego...

SA/Kr 279/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-08

takiej zamiany, wobec tego należy stwierdzić nieważność - ze względu na rażące naruszenie prawa - decyzji o przydziale w drodze zamiany z urzędu lokalu mieszkalnego...
stwierdził, że organy administracji I i II instancji wydały zaskarżone decyzje z rażącym naruszeniem prawa. , W świetle obowiązujących przepisów brak było przede wszystkim...

I SA 2307/81 - Wyrok NSA z 1981-11-20

., W przedstawionym stanie rzeczy zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ w związku z czym - stosownie do art. 207 par. 1 i 3 Kpa...
prawa budowlanego/. Decyzja Naczelnika Gminy w B. o wstrzymaniu robót budowlanych prowadzonych przez Władysława R. nie tylko została wydana z naruszeniem art. 36 ust. 1 prawa...

I SA 2279/81 - Wyrok NSA z 1981-11-12

uzasadniającym uchylenie jej zgodnie z art. 207 Kpa, a ponadto - rażące naruszenie prawa przez decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w G. w stopniu uzasadniającym...
do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego w sprawie, podnosząc naruszenie prawa materialnego w postaci art. 39 prawa lokalowego w stopniu...

I SA 2408/81 - Wyrok NSA z 1981-12-04

naruszenie prawa i skutkuje stwierdzenie nieważności takiej decyzji na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., 2. Artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach...
1. Uchylenie przez organ administracji decyzji ostatecznej bez zgody strony, która na mocy decyzji nabyła prawo, a zatem wbrew zasadzie art. 155 Kpa, stanowi rażące...

SA 819/80 - Wyrok NSA z 1981-02-06

Wrocław-Śródmieście: z dnia 10 września 1980 r. i z dnia 23 września 1980 r. uznać należało za wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, a w konsekwencji...
Administracyjnego, wnosząc o ich uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania na rzecz skarżącej. Skarga zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną...

I SA 2067/81 - Wyrok NSA z 1981-10-22

. Warszawy, wnosząc o jej uchylenie ze względu na rażące naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego oraz o wydanie mu zatrzymanego prawa jazdy. W uzasadnieniu podał...
w omawianej sprawy, jest więc obrazą wymienionych przepisów prawa, a ponadto jest naruszeniem art. 75 Kpa, zgodnie z którym nie może być dopuszczony dowód sprzeczny...
1   Następne >   2