Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 4/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

wyrok jako wydany z rażącym naruszeniem prawa podlega uchyleniu. ...

IV SA 590/87 - Wyrok NSA z 1987-10-22

przyczyną stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę z powodu rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ było niewykonanie obowiązku - wynikającego z art. 54...
w kategorii nieważności decyzji w ramach przesłanki rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, lecz może podlegać rozpatrzeniu wyłącznie w trybie wznowienia...

III ARN 11/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

od wymienionego wyroku Minister Sprawiedliwości zarzucił, że wydany on został z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 207 par. 5 Kpa, art. 30 ust. 1 i 2...
wyrokiem nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa wyrażonego w przepisach wymienionych w rewizji nadzwyczajnej. Uwzględniając tę rewizję należało zatem uchylić zaskarżony...

IV SA 1062/86 - Wyrok NSA z 1987-05-22

naczelny organ administracji wskazał, że decyzja organu stopnia podstawowego z dnia 10 sierpnia 1981 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa i skierowana do osoby...
naruszenie prawa, dające podstawę do wznowienia tego postępowania z przyczyny wymienionej w art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa. , Taka właśnie sytuacja zachodzi w sprawie niniejszej...

IV SA 393/87 - Wyrok NSA z 1987-08-14

przez jego współwłaścicieli oraz najemców. Skarżący podnieśli ponadto, że organ stopnia wojewódzkiego stwierdził, iż decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
art. 37 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, mimo że Danuta J. - przez dobudowę do swego domu mieszkalnego nowych pomieszczeń - naruszyła przepisy rozporządzenia w sprawie...

IV SA 418/87 - Wyrok NSA z 1987-09-08

3 Kpa/. Nie jest to natomiast rażące naruszenie prawa, które uzasadniałoby stwierdzenie nieważności takiej decyzji w ramach art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
wznowienia i podstaw do uchylenia decyzji dotychczasowej na podstawie art. 145 par. 1 Kpa lub stwierdzenie wydania decyzji dotychczasowej z naruszeniem prawa określonym...

SA/Wr 417/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-08-28

naruszenie prawa oraz sprzeczność z wytycznymi Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej, według których nie jest wymagana zgoda właściciela lub zarządcy budynku...
jako pochodnego od prawa żony do zajmowania lokalu. , Organy orzekające wprawdzie nie przedstawiły przebiegu swego rozumowania prowadzącego do takiego wniosku, poprzestając...

IV SA 253/87 - Wyrok NSA z 1987-06-30

zdaje się wyraźnie wskazywać, że chodzi tu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 lutego 1986 r. z powodu rażącego naruszenia prawa, polegającego na tym, że w decyzji...
do tego, że jej zdaniem sprawa została rozstrzygnięta z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości...

III PRN 4/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. 2 Kpa., Wyrok powyższy zaskarżył rewizją nadzwyczajną Minister Sprawiedliwości, który zarzucając rażące naruszenie prawa /art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa oraz art. 171 ust. 1...
został wydany z rażącym naruszeniem przepisów prawa wskazanych w rewizji., Z dołączonych do rewizji dokumentów wynika, że błędne jest stwierdzenie Naczelnego Sądu...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

naruszenie prawa, zwłaszcza art. 28 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ oraz przepisów par. 44 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia...
krat na oknach zewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
1   Następne >   2