Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 981/88 - Wyrok NSA z 1988-12-13

w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru, jeżeli nie nosi cech rażącego naruszenia prawa. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Adama...
par. 1 pkt 2 Kpa, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa oraz interesów skarżących zagwarantowanych Konstytucją PRL i przepisami powołanej ustawy z dnia 14 grudnia 1982...

SA/Po 309/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-08-25

nawet wtedy, gdy wyrazi na to zgodę osoba, na której rzecz pomieszczenie zastępcze ma być przydzielone, i stanowi rażące naruszenie prawa materialnego w rozumieniu art...
, iż zaskarżone decyzje organów lokalowych wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa materialnego, a w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 2 prawa lokalowego, i dlatego na podstawie art...

IV SA 302/88 - Wyrok NSA z 1988-05-30

. jest art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, który ustala jako przyczynę nieważności decyzji brak podstawy prawnej lub rażące naruszenie prawa., W zaskarżonej decyzji...
nie można stwierdzić, aby decyzja z dnia 5 września 1986 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Jak już wspomniano wyżej, zakaz wznoszenia obiektów określonego rodzaju...

III ARN 63/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sądu Administracyjnego zaskarżył rewizją nadzwyczajną Rzecznik Praw Obywatelskich. Rewizja nadzwyczajna oparta na zarzucie rażącego naruszenia prawa, a w szczególności art...
Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie jako wydany z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 96 ust. 2 ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu...

I SA 19/88 - Wyrok NSA z 1988-02-12

. z dnia 2 czerwca 1987 nr AGK-8174-12/87, Prokurator Wojewódzki w Łomży podnosił, że decyzję tę wydano z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na tym, że: , 1/ przydzielono...
wyraźnemu przepisowi prawa - jest dotknięta wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. , W tej sytuacji - na podstawie art. 207 par. 3...

III ARN 22/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

od należnych, uzasadnia to zarzut rażącego naruszenia prawa przez ten wyrok. ...

IV SA 424/86 - Wyrok NSA z 1988-08-05

i umożliwić stronom skorzystania z przewidzianych w nim środków prawnych, zaś pominięcie tej procedury, należałoby zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa...
w art. 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ wyznaczane są przez przepisy tego prawa...

IV SA 859/87 - Wyrok NSA z 1988-01-21

rażące naruszenie prawa, w szczególności art. 16 par. 1 i art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - wniósł o jej uchylenie na podstawie art. 207 par. 1 i 2 Kpa. Prokurator wskazał...
kwalifikowanego naruszenia prawa, bez naruszania stanu wynikającego z części decyzji administracyjnych zgodnych z prawem. , Z podanych wyżej przyczyn skargę Prokuratora...

IV SA 163/88 - Postanowienie NSA z 1988-04-07

./., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego na powyższe orzeczenie Jerzy L., zarzucając rażące naruszenie prawa, a w szczególności art. 156 par. 1 pkt 2 i 3 Kpa oraz art...
członka zwyczajnego tej organizacji społecznej jest prawo ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia /par. 13 pkt 11 statutu/. Realizacja zadań w tym zakresie należy...

I SA 636/87 - Wyrok NSA z 1988-03-29

administracyjny musi się toczyć przy czynnym udziale stron. W świetle powyższego, pozbawienie dysponenta możliwości wypowiedzenia się Minister uznał za rażące naruszenie prawa...
sam i obecnie chciał zameldować syna, który ma się nim opiekować. Twierdzi, że naruszeniem prawa jest to, iż nie został powiadomiony jako strona o działaniach obecnego...
1   Następne >   +2   4