Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1471/13 - Wyrok NSA z 2015-01-14

nieważności decyzji może być m.in. przesłanka 'rażącego naruszenia prawa', o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. Przesłanka ta istnieje w sytuacji, gdy decyzja...
jest ewidentnie, w sposób niebudzący wątpliwości, sprzeczna z wyraźnym przepisem prawa. Podstawą zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' może być zatem...

II SA/Wr 445/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-31

:, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Kolegium z dnia 26 lutego 2002 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, zostało wszczęte...
też działanie Kolegium opisane w decyzji z dnia 26 lutego 2002 r. miało charakter rażącego naruszenia prawa, gdyż ostateczny status decyzji Wójta Gminy D. nie uprawniał Kolegium...

II OSK 2586/13 - Wyrok NSA z 2015-06-12

, które powinno być przeprowadzone przed wydaniem decyzji wykazało posiadanie przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego. Minister stwierdził, że rażące naruszenia prawa procesowego...
wnioskodawcy ww. decyzja nieważnościowa wydana została z rażącym naruszeniem prawa bowiem jej rozstrzygnięcie jest sprzeczne z ukształtowaną linią orzeczniczą w kwestii...

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywnę...
przez Sąd skargi na bezczynność, który wyrokiem z 8 maja 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 509/12 stwierdził jednocześnie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji: 1. stwierdził, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoznał odwołanie Prezydenta Miasta Białegostoku od decyzji Wojewody...

II SA/Wr 463/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

odnieść przepis art. 156 § 1 pkt 2 in fine, zawierający w swojej hipotezie określenie 'rażące naruszenie prawa', uwzględniając wskazania Naczelnego Sądu Administracyjnego...
w tym zakresie. Sąd ten w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 r. (II OSK 2510/11) podkreślił, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu analizowanego przepisu...

II GSK 154/14 - Wyrok NSA z 2015-03-10

decyzji i umorzenie postępowania. Powołując się na wskazane w odwołaniu wyroki sądów administracyjnych wskazał, że zgodnie z ich treścią rażące naruszenie prawa...
to kwalifikowana wada decyzji, która różni się od innego naruszenia prawa, zakwestionował zaistnienie w sprawie rażącego naruszenia prawa i podniósł, że w sprawie stwierdzenia...

II SA/Po 754/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-20

nr ...o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., W ocenie wnioskodawcy rażące naruszenie prawa ma polegać między innymi na rażącym naruszeniu art. 61 ust. 1 pkt...
wydane z rażącym naruszeniem prawa. Organ wyjaśnił, że o rażącym naruszeniu przepisów można mówić wówczas, gdy w sposób niebudzący wątpliwości, a więc oczywisty...

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych...
do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowań, z uwagi na rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zarzuty podnoszone przez J. L...

I SA/Rz 430/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

ta jest nieprawidłowa i została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
decyzji organ odwołał się do ustawowej definicji pojęcia 'rażące naruszenie prawa' utrwalonej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Powołał wyrok Naczelnego Sadu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100