Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

wystąpienia w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa o jakiej stanowi art. 247 § 1 pkt 3 O.p. stwierdził, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie...
utrwalone jest stanowisko, że rażące naruszenie prawa następuje tylko wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa...

II GSK 988/20 - Wyrok NSA z 2021-02-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 4. zasądza od A. Sp. z o.o. w K. na rzecz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 360...
uprawomocnienia się wyroku, 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierzył organowi grzywnę w wysokości 4.134,02 zł, a także 4. zasądził...

II OSK 168/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (pkt 1), że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie...
., nawet jednak w tym okresie obiektywnie błędne zachowanie organu nie miało cech rażącego naruszenia prawa., Skarżący wniósł skargę kasacyjną od opisanego wyżej wyroku, zaskarżając orzeczenie...

II OSK 155/21 - Wyrok NSA z 2021-07-01

pozwolenia na budowę (pkt 1), że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania...
przez Starostę w przedmiocie wznowienia postępowania domagając się stwierdzenia, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, orzeczenia...

II OSK 124/21 - Wyrok NSA z 2021-08-26

zaskarżonego wyroku; 2. stwierdza, że Burmistrz Miasta N. T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
. stwierdził, że Burmistrz Miasta N.T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, III. w pozostałym zakresie...

VII SA/Wa 1654/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-28

jest mu również przywoływany przez Stronę pogląd przeciwny, jednak w sytuacji występowania rozbieżności w orzecznictwie nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...
rażącego naruszenia prawa, przy czym organy nadzoru budowlanego obszernie odniosły się do omawianej kwestii. Trafnie [...] WINB wskazał, że czynności dotyczące rozruchu...

II OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną; 3. zasądza od Małopolskiego...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. w pozostałym zakresie skargę oddalił; IV. zasądził od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zwrot...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

jej, na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, rażące naruszenie prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 8 ust. 1...
przesądzono także, iż tego typu naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wskazała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

II GSK 1973/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

od dnia doręczenia akt organowi, w punkcie drugim stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie III w całości oraz w punkcie V w całości, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie...

II GSK 1322/21 - Wyrok NSA z 2021-09-21

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z [...] września 2020 r., Kolegium wskazało na rażące naruszenie prawa tj. art. 72 ust. 1 pkt 4 p.r.d....
niemożliwe do zaakceptowania., WSA podkreślił, że nie każde oczywiste naruszenie prawa może być uznane za rażące, jak również nie ma decydującego znaczenia to, jaki przepis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100