Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 279/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-09

: [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w związku z tym, że pojazd marki P., nr nadwozia...
B., w przedmiocie rejestracji pojazdu marki P., nr nadwozia: [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej. Powołane powyżej przepisy prawa...

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

III OSK 5071/21 - Wyrok NSA z 2022-06-22

z [...] czerwca 2019 r. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. odrzuca skargę kasacyjną w pozostałej części. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z 12 lutego...
. I wyroku (pkt II) oraz stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt III)., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I SA/Gl 1355/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-15

, że zgodnie z utrwalonym poglądem judykatury 'Z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...
w sprzeczności'). Wada powodująca nieważność rozstrzygnięcia musi tkwić w samej decyzji, co oznacza, że z reguły jest następstwem rażącego naruszenia prawa materialnego...

I SA/Gl 1354/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-15

przywołało art. 247 § 1 o.p. i wskazało, że zgodnie z utrwalonym poglądem judykatury 'Z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, gdy treść decyzji pozostaje...
prawa materialnego. Nie będzie uzasadniać stwierdzenia nieważności decyzji naruszenie przepisów postępowania, nawet o charakterze rażącym, jeżeli sama treść decyzji...

III SA/Wa 2490/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-23

[...] marca 2018 r. wskazując, że postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, wyczerpywało przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji...
z dnia [...] marca 2018 r. W uzasadnieniu DIAS wyjaśnił istotę rażącego naruszenia prawa jako przesłanki stwierdzenia nieważności, po czym wywiódł, że kontrolowane...

III SA/Wa 2489/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-23

[...] maja 2018 r. wskazując, że postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, wyczerpywało przesłanki stwierdzenia nieważności...
z dnia [...] maja 2018 r. W uzasadnieniu DIAS wyjaśnił istotę rażącego naruszenia prawa jako przesłanki stwierdzenia nieważności, po czym wywiódł, że kontrolowane...

II FSK 162/22 - Wyrok NSA z 2022-10-26

, że w stanie faktycznym sprawy doszło do rażącego naruszenia prawa, a przedmiotowa decyzja ostateczna ewidentnie odbiega od obowiązującego prawa w sposób niedwuznaczny...
wyrażonego we wniosku skarżącego za prawidłowe, tj. przez zaniechanie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora IAS z 2 grudnia 2016 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Po 153/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

oraz przewlekłego prowadzenia postępowania, III. stwierdza, że bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. przyznaje skarżącej...
sprawy w terminie oraz stwierdził, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnił, że kwestia udzielenia zezwolenia na pobyt...

II OSK 1602/21 - Wyrok NSA z 2022-04-12

. wniosku (pkt 2) i przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 3), w pozostałym zakresie skargę oddalił (pkt 4), a także zasądził od Wojewody Wielkopolskiego...
ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznania od organu na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 1.500 zł, przyznania od organu na rzecz skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100