Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 985/83 - Wyrok NSA z 1983-10-11

odwoławczym z uwagi na zakaz wynikający z art. 139 Kpa, chyba że, chodziłoby o rażące naruszenie prawa lub interesu społecznego. uchyla zaskarżoną decyzję. Zwrot akt w celu...
akta sprawy obowiązany jest więc wykazać wyraźnie jakie przepisy prawa zostały przez organ podatkowy I instancji naruszone i na czym naruszenie to polegało...

I SA 413/83 - Wyrok NSA z 1983-08-31

lokalu, ale nie można było też wydać decyzji odmawiającej skarżącej przydziału lokalu, którego z mocy prawa jest najemcą. Z tych względów, wobec rażącego naruszenia...
1. Małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny są z mocy prawa jego najemcami /art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe - Dz.U. nr 14 poz. 84...

I SA 270/83 - Wyrok NSA z 1983-09-06

rozważań Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, wobec czego stwierdził ich nieważność zgodnie z art. 207 par. 1...
również z tej przyczyny należałoby stwierdzić nieważność zaskarżonych decyzji, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. O kosztach orzeczono zgodnie z art. 208 Kpa. ...

I SA 1300/82 - Wyrok NSA z 1983-02-08

decyzja oraz decyzja Naczelnika Miasta O. z dnia 11 marca 1982 r. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa materialnego w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
1974 r. - Prawo lokalowe /Dz.U. nr 14 poz. 84/ - tytuł prawny do zajmowania lokalu., 2. Przepisy prawa lokalowego zawierają odrębne pojęcie najemcy i właściciela lokalu...

SA/Wr 185/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-05-25

., o przekazaniu następcom gospodarstwa rolnego skarżących rażące naruszenie prawa, wnosząc o wydanie orzeczenia stwierdzającego jej nieważność, ponieważ umowa została...
kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli taki jej charakter wynika z treści przepisu prawa stanowiącego podstawę materialnoprawną działania organu. Powołany w skardze...

I SA 355/83 - Wyrok NSA z 1983-06-08

instancji. Wobec stwierdzenia w sprawie przypadków rażącego naruszenia prawa, o czym mowa wyżej, zachodzą przyczyny określone w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, co stosownie...
. Stanowi to wyraźne naruszenie zasady zawartej w art. 8 Kpa. , Naruszenie prawa i nieprawidłowości stwierdzone w odniesieniu do rozpoznanej sprawy dotyczą decyzji organów obu...

I SA 794/83 - Wyrok NSA z 1983-10-21

zaskarżona decyzja, jak i utrzymana nią w mocy decyzja z dnia 25 czerwca 1982 r. GT 8174/1/132/82, wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa, stosownie więc do art. 207...
stwierdzającej prawo Kazimierza S. do zajmowania lokalu po śmierci Czesława T. doszło do rażącego naruszenia przepisów o właściwości. Ponadto decyzja ta w sposób rażący...

III ARN 11/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

wyrok zaskarżył Minister Sprawiedliwości rewizją nadzwyczajną opartą na zarzucie rażącego naruszenia prawa, a mianowicie art. 207 par. 3 Kpa, art. 52 ust. 1 i art. 53...
niektórych przepisów prawa lokalowego /Dz.U. nr 26 poz. 152 ze zm./. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu (...) ze skargi (...) na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie...

I SA 1077/83 - Wyrok NSA z 1983-12-07

decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/., Niezależnie od powyższego Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zwrócić uwagę...
jednorodzinnego, a zatem naruszony został art. 21 prawa lokalowego. Błędność tej przesłanki została wykazana we wcześniejszych wywodach, uznać więc należało, że zaskarżone...

III ARN 18/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

z zasadą gospodarności., Od powyższego wyroku w dniu 15 września 1983 r. złożył rewizję nadzwyczajną Prokurator Generalny PRL., Zarzucając temu wyrokowi rażące naruszenie...
przez Naczelny Sąd Administracyjny także wtedy, gdy Sąd ten stwierdził istnienie pozostałych przesłanek, a mianowicie naruszeń prawa, o jakich mowa w art. 207 par. 2 pkt...
1   Następne >   3