Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1057/89 - Wyrok NSA z 1990-02-14

w tym przepisie wymienia dwie przesłanki nieważności decyzji, którymi są wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa; tymczasem...
decyzji jest rażące naruszenie prawa, to konieczne jest wskazanie, jaki przepis prawa został naruszony. Nie można uznać - jak to uczynił Minister - że nastąpiło naruszenie art...

II SA 740/90 - Wyrok NSA z 1990-12-03

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa i wyraziły pogląd, że występujące w niej błędy rachunkowe mogą jedynie wywoływać odpowiedzialność służbową bądź majątkową...
prawnej. W jego ocenie decyzja Naczelnika została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego, to jest par. 6 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w decyzji nadzorczej...

III ARN 24/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Naruszenie interesu Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić, gdy nie ma rażącego naruszenia prawa i to na tyle poważnego, ażeby skutki jego nie dotykały przepisów...
w Gdańsku z dnia 15 listopada 1989 r. SA/Gd 818/89, oddala rewizję nadzwyczajną. W rozpatrywanej sprawie nie dość, że nie ma tak ciężkiego naruszenia prawa...

I SA 955/90 - Wyrok NSA z 1990-11-29

nieważność powyższej decyzji uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem opiera się na opinii szacunkowej z dnia 15 grudnia 1989 r. i nie uwzględnia...
podstawowego została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem za podstawę ustalenia ceny lokalu mieszkalnego przyjęto szacunek dokonany przez biegłego w grudniu 1989 r...

III ARN 38/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-12-13

tego decyzje organów administracyjnych w I i II instancji zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, czego nie dostrzegł Naczelny Sąd Administracyjny poszukując w celowościowej...
rozpoznania. W rozumieniu przepisu art. 46 ust. 2 prawa lokalowego skarżący był osobą pozostałą po śmierci najemcy zamieszkującą wraz z najemcą przez okres dłuższy niż dwa lata...

I SA 10/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

nieważności zaskarżonej decyzji na zasadzie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Prezes Narodowego Banku Polskiego...
z zastosowaniem tych Zasad, a więc z rażącym naruszeniem prawa. , Sąd nie podzielił poglądu wyrażonego w odpowiedzi na skargę, że 'brak wskazania stanowiska służbowego osoby...

III SA 646/90 - Wyrok NSA z 1990-09-17

bowiem, że decyzja dyrektora dotknięta była wadą nieważności, jaką jest rażące naruszenie prawa. Jednakże naruszenia tego dopatruje się w niewłaściwym wyliczeniu...
decyzji dyrektora urzędu celnego przez organ nadzoru z powodu innej przesłanki stanowi naruszenie prawa przez ten organ. Jednakże nie jest to takie uchybienie...

III ARN 30/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżył w dniu 8 sierpnia 1990 r. rewizją nadzwyczajną Minister Sprawiedliwości zarzucając rażące naruszenie praw oraz interesu...
także interes Rzeczypospolitej Polskiej /art. 421 par. 2 Kp/. Nie każde naruszenie prawa w orzeczeniu sądu musi być identyfikowane z naruszeniem interesu państwa, albowiem...

I SA 34/90 - Wyrok NSA z 1990-03-14

wynikającego z powołanego wyżej rozporządzenia stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ i słusznie organ stopnia wojewódzkiego stwierdził z urzędu...
naruszenie przepisów prawa materialnego i z mocy art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa wywołuje nieważność decyzji oddającej w użytkowanie wieczyste omawianą działkę., Zaskarżona...

I SA 148/90 - Wyrok NSA z 1990-03-23

/Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/ i wnosząc o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Prokurator Wojewódzki w skardze podał...
nie zasługuje na uwzględnienie. Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela zarzutów skargi, aby w sprawie niniejszej zostały naruszone przepisy prawa powodujące stwierdzenie...
1   Następne >   3