Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 300/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 8 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach...
może wejść w kolizję z ustaleniami opracowywanego planu, dlatego też za zasadne uznał skorzystanie z możliwości zawieszenia postępowania przewidzianego przepisem art. 62 ust. 1...

II GZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

w W. odrzucił zażalenie R. G. - 'A.' na rozstrzygnięcie tego Sądu z 18 czerwca 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. G. na decyzję...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie...

II GZ 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

sierpnia 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z [...] grudnia 2007 r...
o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania., Ponieważ przedmiotem postanowienia z 29 sierpnia 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania...

I SA/Op 329/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-10

w Polsce z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 maja 2009r., nr PO/72410-0006/09/3/IN w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
Celnej w Opolu o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, do czasu wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku w sprawie skargi kasacyjnej z dnia 25 marca 2008r...

II SA/Wa 829/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-05

bezrobotnej z dniem [...] lutego 2004 r. Od tej decyzji D. D. wniósł odwołanie, a następnie wnioskiem z dnia [...] marca 2004 r. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego...
. Uzasadniając wniosek o zawieszenie postępowania podał, że wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wadliwe czynności Powiatowego Urzędu Pracy...

II SA/Ol 740/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-15

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'. nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku - zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
dni zajmie pisemne stanowisko w sprawie., W tym samym dniu strona złożyła również wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 K.p.a., do czasu...

IV SA/Wa 1312/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

z siedzibą w B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania - oddala skargę...
albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:, 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania...

II SA/Gd 866/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-12

. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 października 2008 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. K., dotyczącego wykonania prawomocnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 20 listopada 2007...

VI SA/Wa 2365/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-30

w W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego 1. stwierdza nieważność...
i Polityki Społecznej uchylił postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego i umorzył postępowanie...

II GZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 czerwca 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 648/08 o odmowie zawieszenia postępowania...
., sygn. akt VI SA/Wa 648/08 odrzucił zażalenie 'A.' Spółki z o.o. w W. na postanowienie z dnia 16 czerwca 2008 r. o odmowie zawieszenia postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100