Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 814/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

w [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego rozbudowy obiektu budowlanego...
w pozwoleniu na budowę z dnia, 4 kwietnia 1991 r. Organ I instancji wskazał, że wniosek o zawieszenie tego postępowania administracyjnego złożony został pismem z dnia 23...

I OSK 2536/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

na postanowienie Wójta Gminy Jabłonna z [...] maja 2013 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania., S. J. wystąpił do Wójta Gminy Jabłonna z wnioskiem z [...] maja...
2013 r. o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, orzeczonej decyzją tego organu z [...] maja 2013 r. nr [...], do czasu prawomocnego...

II OSK 2726/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

października 2013 r. o zawieszenie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu Ś. z [...] kwietnia 2006 r. o udzieleniu skarżącej pozwolenia...
zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to, że zaskarżalne...

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

VII SA/Wa 868/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy ogrodzenia zlokalizowanego na terenie działki nr ew...
o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu pełnego rozpoznania wniosku z dnia [...].10.2014r. o wyłączenie z niego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 2839/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

na nieczystości ciekłe na działce nr [...] w miejscowości K. w gminie N., Pismem z dnia 22 października 2013 r. K. G. wniosła o zawieszenie z urzędu postępowania...
§ 1 w zw. z art. 101 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267; dalej: k.p.a.), odmówił zawieszenia...

III SA/Łd 494/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-24

roku sprawy ze skargi A.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
zażalenia A. S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu...

VII SA/Wa 873/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie...
wymienione w art. 97 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] nie znalazł podstaw do zawieszenia...

II OSK 1939/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

. U. z 2016 r., poz. 23 - uw. NSA) - po rozpatrzeniu wniosku [...] spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w [...] odmówił fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego...
na wyłączenie przez przepisy prawne możliwości zaskarżenia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania., Inspektor Wojewódzki wskazał, że ustawodawca dokonał zmiany art...

II SA/Wa 827/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

. Z. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, stwierdził niedopuszczalność...
., Policjant wnioskiem z dnia [...] lutego 2016 r. wystąpił o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100