Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 2866/17 - Wyrok NSA z 2018-01-26

[...] listopada 2016r. Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], Mazowiecki...
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, powołując się na art. 98 § 1, art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14...

II GSK 3419/17 - Wyrok NSA z 2018-02-27

z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania., Powyższy wyrok Sądu I instancji...
., Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...], Mazowiecki WIF, powołując...

VIII SA/Wa 306/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

[...] z dnia [...] marca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania Sądu jest skarga D. S. (dalej...
także wnioskodawca, skarżący) na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy...

I SA/Gl 684/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

o jego uchylenie w całości. Wierzyciel podniósł, że w dniu [...] organ egzekucyjny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, gdzie jako wierzyciela wskazał Urząd...
organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zostało skierowane do osoby niebędącej stroną postępowania, w związku z czym powinna zostać stwierdzona...

II SA/Kr 386/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-28

. w sprawie zawieszenia postępowania o ustalenie warunków zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji Postanowieniem z dnia 6...
. inwestorka złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, ponieważ przed Sądem Rejonowym dla [...] w K. toczy...

I SA/Kr 264/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-25

., Odnosząc się natomiast do kwestii zawieszenia postępowania egzekucyjnego wynikającego z treści art. 35 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Naczelnik Urzędu...
w treści uzasadnienia postanowień o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego z dnia 19 listopada 2015 r., Pismem z dnia 2 listopada 2017 r. W. G. wniósł zażalenie...

I SA/Wr 764/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-24

na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi A S.A. w L. jest postanowienie Samorządowego Kolegium...
., Następnym wnioskiem z 23 lutego 2018 r., A zwróciła się do Prezydenta Miasta L. o zawieszenie wszczętego jej wnioskiem postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia...

I SA/Bk 594/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę W toku...
dochodzonych od Skarżącego należności. Jednocześnie Skarżący wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowań podatkowych., Postanowieniem z dnia...

I SA/Wr 716/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia podatku...
) z [...] kwietnia 2018 r. nr [...] utzrymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta W. z [...] lutego 2018 r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie...

II OSK 873/16 - Wyrok NSA z 2018-01-24

-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu...
niedopuszczalność zażalenia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100