Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 96/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-08

; odrzuca skargę w pozostałej części w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania I instancji. Aktem notarialnym z 7 sierpnia 1994 r. Henryk P. nabył...
pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe. W motywach tegoż postanowienia podano, iż zawieszenie postępowania jest bezpodstawne, albowiem do zameldowania na pobyt czasowy...

SA/Po 3125/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-23

samodzielnie przez organy podatkowe. Postępowanie jakie prowadzi Urząd Skarbowy w W. nie uzasadnia zdaniem skarżącego zawieszenia postępowania...
różnicy podatku w wysokości określonej przez niego w deklaracji VAT-7., Dlatego zawieszenie postępowania na podstawie art. 166 Kpa nie budzi zastrzeżeń i skargę należało...

SA/Ł 2562/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

wniosku określonego w postanowieniu o zawieszeniu postępowania. Jan R. - w imieniu wszystkich współwłaścicieli - nie wniósł uwag do wyceny., W decyzji Wojewody...
za zupełnie zbędne należy uznać zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania do czasu wydania decyzji w przedmiocie komunalizacji wywłaszczonej nieruchomości. Organ...

VI SA 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-27

Administracyjnego z pytaniem prawnym, od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy. Wniesienie pytania powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie...
zawieszenia z mocy prawa toczącego się przed kolegium postępowania w sprawie. Pytania prawne kolegiów odwoławczych powinny mieć charakter konkretny, a nie abstrakcyjny, co oznacza...

I SA 385/95 - Wyrok NSA z 1995-11-28

., Z tych względów trafne jest stanowisko organu naczelnego o braku podstaw do zawieszenia postępowania, skoro skarżąca Spółka nie kwestionuje pozwoleń na budowę garaży wydanych...
par. 1 pkt 4 Kpa przez niezawieszenie postępowania w sprawie pomimo toczącego się równocześnie w stosunku do 6 osób postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...

SA/Bk 35/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

zawieszenie postępowania, ale nie więcej jak 12 miesięcy. Nawet przy doliczeniu 12 miesięcy, nastąpiło przekroczenie 3-letniego terminu do wydania decyzji., W odpowiedzi...
, należało zawiesić postępowanie, organ podatkowy winien był wezwać stronę do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Dolicza się do terminu przedawnienia...

SA/Gd 2862/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-12-19

w tym przedmiocie, nie było też podstaw do odstąpienia od czynności egzekucyjnych bądź zawieszenia postępowania egzekucyjnego, zwłaszcza że zobowiązana Spółka nie okazała...
Przepis art. 29 par. 1 ustawy z dnia 11 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ nie pozwala na badanie zasadności...

III ARN 42/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Zawieszenie postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej do czasu wygaszenia prawa zarządu przysługującego państwowej jednostce organizacyjnej...
tej nieruchomości, to do wykorzystania w razie potrzeby pozostanie ewentualnie instytucja zawieszenia postępowania na czas potrzebny do uregulowania sprawy zarządu...

VI SA 2/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-10-16

pytania prawnego powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało ono wniesione. Zawieszenie postępowania jest czynnością procesową, a zatem...
mowa w art. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. nr 4 poz. 8 ze zm...

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

do zawieszenia postępowania administracyjnego z tej przyczyny. Pomiędzy rozstrzygnięciem w sprawie o zwrot nieruchomości a wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na budowę...
inwestora toczy się postępowanie o jej zwrot na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. z 1991...
1   Następne >   +2   5